Dokument archiwalny
Dowóz i dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009

1. Podstawa prawna art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Dofinansowanie dojazdu do szkoły

a) Komu przysługuje ?

- przysługuje dzieciom, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza następujące odległości:
3 km - w przypadku dzieci sześcioletnich i uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów,

b) Sposób załatwienia sprawy

W przypadku gdy odległość szkoły rejonowej od miejsca zamieszkania dziecka przekracza odległości wymienione w punkcie 2a rodzice dziecka występują do dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu dziecka do szkoły, załączając do podania kserokopię biletu miesięcznego. Zwrot kosztów odbywa się na zasadzie refundacji kosztów zakupu biletu MPK na jedną linię.
Zorganizowany został również transport dla innych uczniów, którzy nie korzystają z refundacji:

1. Szkoła Podstawowa nr 27
trasa przewozu: Pętla autobusowa linii 107 Soboniowice- Przystanek Barycz – Kosocice 2 – Kosocice Kościół – Kosocice 1 – ul. Podedworze, kursy: ranny i popołudniowy, planowana liczba przewożonych uczniów: 47

2. Szkoła Podstawowa nr 74
trasa przewozu: Pętla autobusowa linii 146 Przylasek Rusiecki – Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 74, kursy: ranny i popołudniowy, planowana liczba przewożonych uczniów: 17

3. Szkoła Podstawowa nr 80
trasa przewozu: według kursu na trasie os. Pleszów – Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8, kursy: ranny i popołudniowy, planowana liczba przewożonych uczniów: 9

4. Gimnazjum nr 22
trasa przewozu: autobus linii 162 – jeden kurs z Podgórek Tynieckich do Rynku Dębnickiego, kursy: 1 kurs ranny, planowana liczba przewożonych uczniów: 20

5. Gimnazjum nr 51
trasa przewozu: autobus linii 158 – przejazd z pętli Płaszów na przystanek przy ul. Grochowej , kursy: 1 kurs ranny, planowana liczba przewożonych uczniów: 70

6. Gimnazjum nr 77
trasa przewozu: Chałupki – Pleszów – Branice – Przylasek Rusiecki– Kościelniki – ul. Sawy Calińskiego 12, kursy: ranny i popołudniowy, planowana liczba przewożonych uczniów: 10

3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych lub zwrot kosztów dojazdu do szkoły

a) Komu przysługuje?

Gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym, którzy objęci są kształceniem specjalnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. Gmina zapewnia również transport dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełno sprawnościami mają również prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

b) Sposób załatwienia sprawy

Rodzice/opiekunowie/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym składają wniosek do Wydziału Edukacji o przyznanie bezpłatnego transportu do placówki oświatowej. Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie wydane przez Wydział Edukacji do konkretnej placówki. Dowóz niepełnosprawnych dzieci jest realizowany przez zewnętrzną firmę transportową. Rodzic/opiekun lub opiekun prawny może również wnioskować o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej. Szczegółowe zasady ubiegania się o zwrot kosztów dowozu ucznia zostały określone w Zarządzeniu nr 380/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2008 r.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, dokumenty oraz wnioski powinny zostać złożone do końca lipca.