Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich mieszkańców, między innymi zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Ponadto zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną paliwa gazowa na obszarze gminy.

 

Jednocześnie z zasad polityki energetycznej państwa wynikają cele planowania energetycznego na terenie gminy:


- koordynacja planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
- zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- otwieranie lokalnego rynku energii na konkurencję,
- oszczędne i racjonalne zużycie paliw i energii,
- poprawa jakości środowiska.

 

W/w cele realizowane są przez:

- badanie zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z „Założeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, przedstawiane w postaci corocznego sprawozdania:

- najważniejsze działania mające na celu zaspokajanie potrzeb :

  • w zakresie zaopatrzenia w ciepło poprzez:

1) usunięcie ograniczeń w przesyle poprzez budowę spięć pierścieniowych,
2) podłączenie nowych odbiorców,
3) likwidacja kotłowni lokalnych opalanych paliwem stałym,
4) zwiększenie dostaw ciepłej wody użytkowej (realizacja programu ciepłej wody użytkowej),
5) wymiana sieci cieplnych na preizolowane,
6) wymiana węzłów grupowych na węzły dwufuncyjne w pełni zautomatyzowane,
7) automatyzacja systemu ciepłowniczego.

  • w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna poprzez:

1) Modernizacja i rozbudowa systemu energetycznego, w tym: budowa stacji transformatorowych GPZ 110/SN, budowa około stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowa linii średnich i niskich napięć.

  • w zakresie systemu gazowniczego poprzez:

1) sukcesywna wymiana i modernizacja istniejących urządzeń oraz sieci gazowych