Dokument archiwalny

ARCHIWUM

Gmina Miejska Kraków
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Gmina Miejska Kraków
Ogłasza Konkurs ofert

na realizację zadania „Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa”

Przedmiotem konkursu jest zapewnienie transportu zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Warunki konkursu oraz materiały informujące o konkursie (dokumentacja ofertowa wraz ze wzorem umowy) są dostępne od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 411,w godz. 8.00– 15.00.

Termin i miejsce składania ofert - oferty należy składać w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pokój 405, nie później niż do dnia 17 grudnia 2007 r. do godz. 11.00

Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK. al. Powstania Warszawskiego 10, pokój Nr 411 do dnia 18 grudnia 2007 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 012.. 61-69-490.Udzielający zamówienia
Gmina Miejska Kraków
Plac Wszystkich Świętych 3-4

Na podstawie art. 35 ust.1 i art. 54 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Gmina Miejska Kraków
ogłasza Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów zdrowotnych realizowanych ze środków będących w dyspozycji Dzielnic Miasta Krakowa.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców poszczególnych Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie:

Dzielnica III
1. Program profilaktyki chorób płuc (RTG).
2. Program badań densytometrycznych.
3. Program profilaktyki próchnicy dla dzieci.

Dzielnica V
Program badań densytometrycznych.

Dzielnica XI
Program profilaktyki chorób tarczycy i chorób piersi ( w tym USG tarczycy i USG piersi).

Dzielnica XIII
Program szczepień przeciwko grypie.

Dzielnica XIV
1. Program szczepień przeciwko grypie.
2. Program profilaktyki chorób płuc (RTG).

Dzielnica XV
Program profilaktyki i leczenia wad postawy u dzieci .

Dzielnica XVII
Program szczepień przeciwko grypie.

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z terenu Miasta Krakowa to ok. 750 000 osób.
Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programów, na podstawie zawartych umów, nastąpi nie wcześniej niż 20 września 2007 r. a zakończenia nie później niż 10 grudnia 2007 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu (warunki konkursu i projekt umowy) od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00 w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK ul. Powstania Warszawskiego 10, pok. 411.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK ul. Powstania Warszawskiego 10, pokój 402 w terminie do dnia 3 września 2007 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa, w siedzibie Biura w terminie do dnia 6 września 2007 r.

Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w sekretariacie Biura zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu można uzyskać w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK lub na stronie internetowej www.krakow.pl/miasto/zdrowie/.

 

 

    INNE INFORMACJE:

     Odpowiedź na protest SMS im. G. Narutowicza

     Odpowiedź na protest DIAB-ENDO-MET

     Odpowiedź na protest NZOZ Kraków Południe

     Odpowiedź na protest Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

     Konkurs na programy zdrowotne Dzielnice Miasta Krakowa