Dokument archiwalny

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I STANOWIĄCY JEGO ELEMENT  

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA KRAKOWA

plan na lata 2005-2007 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych
w 2004 roku oraz perspektywa na lata 2008-2011 

Uchwałą nr LXXV/737/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku został zatwierdzony „Program ochrony środowiska i stanowiący jego element Plan gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa - plan na lata 2005 - 2007 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywa na lata 2008 - 2011”.
Przy tworzeniu dokumentu zostały uwzględnione wskazania programów regionalnych: „Nasza Zielona Małopolska”, Strategii Rozwoju dla Województwa Małopolskiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Planu gospodarki odpadami dla Województwa Małopolskiego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Krakowa i projektu Strategii Rozwoju Krakowa.
Opracowanie i przyjęcie Programu i Planu umożliwia m.in. staranie się przez Miasto Kraków o finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Program określa: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i finansowe. Ponadto zawarto w nim inwentaryzację zasobów środowiska przyrodniczego i diagnozę obecnego stanu środowiska z tendencją zmian. Określono również źródła i przyczyny zagrożeń dla środowiska na terenie miasta i poza nim, cele polityki ekologicznej dla Krakowa, priorytetowe działania, długoterminową strategię (do 2011 roku) i krótkoterminowy program działań na lata 2004-2007. Dokument precyzuje organizację zarządzania realizacją Programu i ochroną środowiska, wskaźniki umożliwiające monitoring efektywności, oraz szacunkowe koszty jego wdrażania.

Celem Planu gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa jest budowa systemowych rozwiązań, opartych o europejskie i światowe standardy oraz metod i technologii unieszkodliwiania odpadów zapewniających właściwy poziom ochrony środowiska.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KRAKOWA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA KRAKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - SCENARIUSZE GOSPODARKI ODPADAMI

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYNIKI ANALIZY FINANSOWEJ DLA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH FORM I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA


Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa - plan na lata 2005-2007 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywą na lata 2008-2011" - lata 2009-2010


Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa - plan na lata 2005-2007 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywą na lata 2008-2011" - lata 2007-2008


Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska i stanowiącego jego element Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Krakowa za okres 2005 - 2006


Uchwała NR LXXVIII/999/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji ''Planu gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa''