Dokument archiwalny

Stanisław Maranda

Klub Radnych Prawo i SprawiedliwośćMandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 7 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XVI Bieńczyce i Dzielnicę XVIII Nowa Huta. Otrzymał 721 głosów.


Podczas kadencji...


Pracuje w Komisjach RMK:


oraz:
- od 28 lutego 2007 roku - wchodzi w skład Rady Społecznej Szpitala  Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

- od 25 kwietnia 2007 roku - Członek Zespołu ds. opracowania zmian w uchwale nr CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2006-2010" oraz w uchwale nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm. ).


Dyżury

adres e-mail: j.maranda@chello.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa