Wstępne studium wykonalności połączenia tramwajowego – skrzyżowanie ul. Lipska/Saska – Rondo Dywizjonu 308

 

W 2015 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków sporządzone zostało "Wstępne studium wykonalności połączenia tramwajowego – skrzyżowanie ul. Lipska/Saska – Rondo Dywizjonu 308".

Studium przedstawia analizę budowy połączenia tramwajowego na odcinku od skrzyżowania ulic Kuklińskiego / Lipska / Saska do Ronda Dywizjonu 308 i stanowić ma merytoryczną podstawę weryfikacji ustaleń dotyczących zasadności realizacji, funkcji oraz przebiegu planowanej linii tramwajowej. Projektowana linia tramwajowa stanowić będzie kontynuację istniejącej obecnie linii tramwajowej Lipska – Wielicka. Opracowanie będzie podstawą dla Gminy Miejskiej Kraków do podjęcia ewentualnych dalszych działań w celu wybudowania przedmiotowej linii tramwajowej, tym samym przyczynienia się do zwiększenia dostępu do tramwajowej komunikacji zbiorowej oraz poprawy jakości usług w tym zakresie. 

 

Tom I.1 - Wariantowa koncepcja linii tramwajowej wraz z kosztami inwestycji: branża drogowo - torowa

Tom I.2 - Wariantowa koncepcja linii tramwajowej wraz z kosztami inwestycji: branża mostowa

Tom I.3 - Wariantowa koncepcja linii tramwajowej wraz z kosztami inwestycji: branża sanitarna

Tom I.4 - Wariantowa koncepcja linii tramwajowej wraz z kosztami inwestycji: branża elektroenergetyczna

Tom I.5 - Wariantowa koncepcja linii tramwajowej wraz z kosztami inwestycji: branża teletechniczna

Tom I.6 - Ocena wpływu analizowanych wariantów na środowisko

Tom II - Prognozy ruchu

Tom III - Wstępne studium wykonalności

Tom IV – Analiza wariantowa