W mieście Krakowie działa 22 żłobki gminne dysponujące 2 350 miejscami. Dzięki finansowaniu przez Gminę Miejską Kraków, miesięczne opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku gminnym wynoszą: 199 zł opłata za opiekę i do 150 zł opłata za wyżywienie.

 

Zwolnienia z opłat i ulgi:

  1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z Krakowską Kartą 3+ i Kartą N są zwolnieni z opłaty za opiekę.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki tego samego żłobka zwolnieni są częściowo od ponoszenia   opłaty za pobyt dziecka w żłobku- opłata zostaje zmniejszona do 99 zł za każde dziecko.
  3. Rodzice (opiekunowie prawni), których dochód nie przekracza 180% dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe), zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w żłobku - opłata zostaje zmniejszona do 99 zł za każde dziecko. Częściowe zwolnienie z opłat następuje na wniosek uprawnionego złożony do dyrektora żłobka.

 

Wykaz żłobków gminnych

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-94-87.

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/163/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.

UCHWAŁA NR XXIV/304/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

UCHWAŁA NR XXIV/305/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.