Projekt: Utworzenie Parku Reduta

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Wartość: : 14 425 635,16 PLN

 

Wartość dofinansowania: 3 012 518,45 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

Realizacja: 16-11-2016 do 30-06-2019

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest utworzenie parku o pow. 77 552,88 m2 na terenie dzielnicy III w Krakowie. Projektowany park zlokalizowany będzie w Krakowie przy ul. Reduta z możliwym dojazdem i wejściami na teren parku. Celem projektu jest stworzenie zorganizowanej przestrzeni na terenach zielonych, będących w przyszłości centrum integracji i rekreacji dla lokalnej społeczności. Park ma pełnić funkcje edukacyjne oraz wspomóc utrzymanie bioróżnorodności na istniejących siedliskach naturalno-kulturowych. Założeniem koncepcji projektowej jest ochrona bioróżnorodności i zachowanie rolno-leśnego krajobrazu. Konieczność usunięcia zieleni istniejącej ograniczono do minimum, eksponując jednostki o wybitnych walorach przyrodniczych. Utworzenie parku będzie pozytywnie wpływać na poprawę stanu powietrza w Krakowie, jak również będzie on stanowił dla pobliskich osiedli mieszkaniowych barierę chroniącą przed hałasem od przebiegającej w pobliżu ul. Powstańców. Koncepcja projektowa zakłada przerzedzenie zieleni wysokiej, likwidacje dzikich wysypisk śmieci, wyposażenie obszaru w małą architekturę oraz częściowe jej oświetlenie. Główne atrakcje parkowe zlokalizowano po płdwsch. stronie parku. Ze względu na to, że park ma być przestrzenią ogólnodostępną - nie będzie on ogrodzony. Planuje się montaż systemu monitoringu. Park w zależności od pełnionych funkcji i docelowych użytkowników podzielono na różne strefy.