Projekt: Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 21 233 663,74 PLN

 

Wartość dofinansowania: 11 534 936,05 PLN

 

Jednostka Realizująca: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

 

Realizacja: 2017.08.12 – 2018.12.31

 

Opis projektu

Projekt zakłada zautomatyzowanie procesu wysortowywania tzw. surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu poprzez uzupełnienie istniejących ciągów technologicznych Zakładu segregacji odpadów zbieranych selektywnie „Barycz” w dodatkowe separatory, w tym między innymi: optoelektroniczne i/lub pneumatyczne do wstępnego wydzielania papieru, tworzyw sztucznych oraz metali żelaznych i nieżelaznych wraz z ciągiem do sortowania i doczyszczania szkła opakowaniowego.

Projekt obejmuje:

•opracowanie projektu technologicznego modernizacji procesu segregacji odpadów,

•dostawę i montaż wyposażenia technologicznego przewidzianego w ramach modernizacji wraz z konstrukcjami wsporczymi i podestami,

•usługi inżyniera kontraktu,

•działania informacyjno- promocyjne.

Zastosowana zostanie technologia zgodna z najlepszą praktyką, wykorzystująca energooszczędne rozwiązania technologiczne, optymalna kosztowo.

Zakres rzeczowy Projektu pozwoli zwiększyć poziom odzysku na istniejącej sortowni, co wraz z równolegle prowadzonymi działaniami w zakresie rozwoju selektywnej zbiórki, pozwoli osiągnąć wymagane prawem poziomy odzysku surowców wtórnych.