System informatyczny NAWIKUS


System NAWIKUS powstał z myślą o profesjonalizacji działań sektora organizacji pozarządowych, realizujących zlecane zadania publiczne oraz w celu monitorowania procesu udzielania dotacji tym podmiotom. Integralną częścią systemu jest Generator Wniosków Aplikacyjnych, ułatwiający NGOs przygotowanie oferty i eliminujący podstawowe błędy formalne.


NAWIKUS jest obligatoryjnie stosowany w Gminie Miejskiej Kraków od 1 stycznia 2016 r. Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę, zapraszamy do portalu informacyjnego NAWIKUS pod adresem:

http://www.nawikus.krakow.pl/


Instrukcje użytkowania systemu NAWIKUS:

  • DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH (instrukcja dostępna w podsystemie zarządzania dla pracowników Wydziałów UMK oraz MJO, po zalogowaniu do systemu)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie NAWIKUS:

Wprowadzony regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z systemu NAWIKUS i obowiązuje:

  • wszystkich pracowników obsługujących otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miejskiej Kraków,
  • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz.1817, 1948, Dz. U. 2017r. poz. 60, 573) biorące udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w trybie powierzania lub wspierania zadania publicznego, ogłaszanych w Gminie Miejskiej Kraków.