UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXXIX/2017 12-12-2017 XXXIX/356/2017 organizacji ruchu na ul. Przegon w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 12-12-2017 XXXIX/355/2017 opinii dotyczącej projektu koncepcyjnego dla Smoczego Skweru w Parku Decjusza w Krakowie uchwała
XXXIX/2017 12-12-2017 XXXIX/354/2017 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Rzepichy w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.816.2016. LBI z dnia 09.11.2017) uchwała
XXXIX/2017 12-12-2017 XXXIX/353/2017 wniosku o moratorium na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na obszarze objętym opracowywanym aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej” uchwała
XXXIX/2017 12-12-2017 XXXIX/352/2017 opinii dotyczącej zbycia działki nr 290/6, obręb 52 Krowodrza przy ul. Leśmiana w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.24.2017 z dnia 13.11.2017) uchwała
XXXVIII/2017 21-11-2017 XXXVIII/351/2017  wniosku dotyczącego rozwiązań ruchu komunikacyjnego na ul. Powstania Styczniowego w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 21-11-2017 XXXVIII/350/2017  informacji o działaniach jednostek miejskich, odnoszących się do Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXVIII/2017 21-11-2017 XXXVIII/349/2017 oceny stanu nawierzchni ul. Księcia Józefa w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 21-11-2017 XXXVIII/348/2017 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy” (pismo znak: BP-02.6721.320.165.2017.SPR z dnia 16.10.2017) uchwała
XXXVIII/2017 21-11-2017 XXXVIII/347/2017 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Armii Krajowej - Piastowska” (pismo znak: BP-03.6721.301.102.2017.AWA z dnia 16.10.2017) uchwała
XXXVIII/2017 21-11-2017 XXXVIII/346/2017 wniosku o znalezienie rozwiązania zmierzającego do poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy przystanku „Przegon” uchwała
XXXVIII/2017 21-11-2017 XXXVIII/345/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mirowskiej w Krakowie (ML-02.7123.740.2017.AJ z dnia 12.10.2017) uchwała
XXXVIII/2017 21-11-2017 XXXVIII/344/2017 opinii dotyczącej zbycia projektowanych działek nr 550/2/B, 550/2/C, 550/2/D, 550/2/E, 550/2/F, obręb 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Sokolej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.6.2017 z dnia 25.09.2017) uchwała
XXXVII/2017 24-10-2017 XXXVII/343/2017 opinii dotyczącej zmiany organizacji ruchu na ul. Łowieckiej w Krakowie uchwała
XXXVII/2017 24-10-2017 XXXVII/342/2017 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2017 r. uchwała
XXXVII/2017 24-10-2017 XXXVII/341/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXXVII/2017 24-10-2017 XXXVII/340/2017 opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020 (pismo znak: BZ-02.8031.4.39.2017.KTW z dnia 11.10.2017) uchwała
XXXVII/2017 24-10-2017 XXXVII/339/2017 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Olszanickiej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.206.2017. RKB z dnia 10.10.2017) uchwała
XXXVII/2017 24-10-2017 XXXVII/338/2017 opinii dla ustanowienia Strefy zamieszkania na ul. Na Błoniach uchwała
XXXVII/2017 24-10-2017 XXXVII/337/2017 opinii dotyczącej dzierżawy części nieruchomości nr 155/1, obręb 23 Krowodrza (pismo znak: RZH.621.1.14.2017 z dnia 24.08.2017) uchwała
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/336/2017 opinii dotyczącej nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 76 w Krakowie uchwała
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/335/2017 prowadzonego postępowania związanego z wyłonieniem operatora zabytkowej „Strzelnicy” przy ul. Królowej Jadwigi uchwała
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/334/2017 ustawienia znaku zakazu ruchu (B-1) przy drodze prowadzącej do Parku Decjusza – sięgacz ul. Krańcowej uchwała  załącznik
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/333/2017 poparcia starań mieszkańców os. Przegorzały o wprowadzenie do planu inwestycyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. na 2018 rok rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Olchowej i Kasprzyckiego uchwała
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/332/2017 korekty Uchwały nr XXII/219/2016 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletniego zadania bieżącego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2017-2019 uchwała
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/331/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/330/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/329/2017 pozostawienia skośnego parkowania samochodów na ul. Prusa po stronie nieparzystej od ulicy Fałata do ulicy Salwatorskiej uchwała  załącznik
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/328/2017 opinii dotyczącej koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. Kijowskiej na odcinku od ul. Lea do ul. Mazowieckiej oraz przejazdu rowerowego z ul. Wrocławskiej na wprost do fortów Kleparz w ramach zadania „Łączymy Parki Krakowa – I, IV, V, VII do Ojcowa” uchwała
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/327/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Mirowskiej w Krakowie (ML-02.7123.570.2017.AJ z dnia 22.08.2017) uchwała
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/326/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/325/2017 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 r. uchwała  załącznik
XXXVI/2017 26-09-2017 XXXVI/324/2017 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2017 r. uchwała
XXXV/2017 29-08-2017 XXXV/323/2017 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego w rejonie ulic Podłużna – Pylna w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730. 2.1148.2016.RKB z dnia 09.08.2017) uchwała
XXXV/2017 29-08-2017 XXXV/322/2017 zabezpieczenia środków na realizację miejskiego programu budowy chodników uchwała
XXXV/2017 29-08-2017 XXXV/321/2017 montażu słupków blokujących U-12c uniemożliwiających parkowanie na zwężonych fragmentach chodnika przy ul. Focha w rejonie Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla uchwała
XXXV/2017 29-08-2017 XXXV/320/2017 montażu słupków blokujących U-12c uniemożliwiających parkowanie na chodniku przy skrzyżowaniu ul. Senatorskiej z ul. Kościuszki uchwała
XXXV/2017 29-08-2017 XXXV/319/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXXV/2017 29-08-2017 XXXV/318/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XXXV/2017 29-08-2017 XXXV/317/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XXXV/2017 29-08-2017 XXXV/316/2017 wprowadzenia zmian organizacji ruchu na terenie Półwsia Zwierzynieckiego uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/315/2017 poparcia starań nauczycieli i rodziców związanych z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 18 uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/314/2017 wniosku o włączenie przedstawicieli Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w prace związane z ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie na czas oznaczony na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Królowej Jadwigi 220, zabudowanej budynkiem strzelnicy garnizonowej uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/313/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/312/2017 opinii dotyczącej usunięcia drzew z działek nr 268/1 obr. 16 Krowodrza i nr 155/1 obr. 23 Krowodrza zlokalizowanych przy ul. Księcia Józefa (pismo znak: ZZM.8420.17.ZZU.53.7.50.PS1 z dnia 22.06.2017) uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/311/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/310/2017 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/309/2017 korekty Uchwały nr X/99/2015 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2016-2018 uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/308/2017 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XXXIV/2017

 

11-07-2017

XXXIV/307/2017 wskazania propozycji lokalizacji miejsc parkingowych w związku z Uchwałą nr LXX/1714/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego w zakresie zwiększenia miejsc parkingowych

 

uchwała

XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/306/2017 wniosku o rozszerzenie zakresu przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie

 

uchwała

XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/305/2017 ujęcia zadań w budżecie Miasta Krakowa na 2018 r. uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/304/2017 wniosku o dokonanie korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. : „Budowa chodnika na ul. Korzeniaka - od ul. Olszanickiej do ul. Skargi” uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/303/2017 opinii dotyczącej projektu tras: kabli oświetlenia i iluminacji wraz z lokalizacją latarni oświetlenia i przyłączy energetycznych do oświetlenia oraz kanalizacji kablowej koordynacyjnej dla monitoringu i sieci wi-fi – Bulwar Rodła uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/302/2017 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jesionowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.53.2017. RKB z dnia 09.06.2017) uchwała
XXXIV/2017 11-07-2017 XXXIV/301/2017 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII do wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 Statutu Dzielnicy VII na okres od 12 lipca do 29 sierpnia 2017 r. uchwała
XXXIII/2017 20-06-2017 XXXIII/300/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXXIII/2017 20-06-2017 XXXIII/299/2017 opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 72 kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu i strychu budynku z firmą Orange Polska S.A., z przeznaczeniem na dalszą eksploatację istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej (pismo znak: GS-02.6871.2.18.2011.GS z dnia 7.06.2017) uchwała
XXXIII/2017 20-06-2017 XXXIII/298/2017 montażu stojaków rowerowych przed budynkiem bursy przy ul. Prusa 7 w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 20-06-2017 XXXIII/297/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mirowskiej w Krakowie (ML-02.7123.364.2017.AJ z dnia 05.06.2017) uchwała
XXXIII/2017 20-06-2017 XXXIII/296/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110/1, obręb 9, jednostka ewidencyjna Krowodrza (pismo znak: GS-02.7124.26.2015.JP) uchwała
XXXIII/2017 20-06-2017 XXXIII/295/2017 wniosku o wprowadzenie zmian punktowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator uchwała
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/294/2017 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Na Lotnisko w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1166. 2015.LBI z dnia 12.04.2017) uchwała
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/293/2017 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Emaus w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.403.2016.JDU z dnia 20.04.2017) uchwała
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/292/2017 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Rzepichy w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1456. 2016.LBI z dnia 13.04.2017) uchwała
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/291/2017 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 uchwała
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/290/2017 opinii dotyczącej propozycji rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: MI.Z.20-3.2017 z dnia 07.04.2017) uchwała
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/289/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/288/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/287/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 163/1 obr. 20 Krowodrza przy ul. Księcia Józefa w Krakowie (pismo znak: GS-02.6844.2.5. 2017.AL z dnia 12.04.2017) uchwała
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/286/2017 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za rok 2016 uchwała  załącznik
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/285/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 30/1 obr. 8 Krowodrza przy ul. Chełmskiej w Krakowie (pismo znak: GS-02.6844.2.6.2017.AL z dnia 12.04.2017) uchwała
XXXII/2017 16-05-2017 XXXII/284/2017 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka uchwała
XXXI/2017 06-04-2017 XXXI/283/2017 postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej” (pismo znak: BP-03.6721.334.17.2017.AGO z dnia 16.03.2017) uchwała
XXXI/2017 06-04-2017 XXXI/282/2017 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Fałata na następny okres (pismo znak: ML-02.7123.157.2017.JK z dnia 09.03.2017) uchwała
XXXI/2017 06-04-2017 XXXI/281/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na działkach nr 8/24 oraz nr 2 i nr 3, obr. 15 Krowodrza przy ul. Księcia Józefa w Krakowie (pismo znak: GS 02.6844.2.13.2017.JP z dnia 22.03.2017) uchwała
XXXI/2017 06-04-2017 XXXI/280/2017 wniosku dotyczącego planowania wydarzeń o charakterze masowym uchwała
XXX/2017 21-03-2017 XXX/279/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 356/2, obr. 21 Krowodrza przy ul. Bielańskiej w Krakowie (pismo znak: GS-02.6844.2.2.2017.AL z dnia 14.03.2017) uchwała
XXX/2017 21-03-2017 XXX/278/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/22, obr. 15 Krowodrza i na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 145/31, obr. 23 Krowodrza, położonych przy ul. Księcia Józefa w Krakowie (pismo znak: GS-02.6844.2.1.2017.JP z dnia 15.03.2017) uchwała
XXX/2017 21-03-2017 XXX/277/2017 zmiany Uchwały Nr XXII/218/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXX/2017 21-03-2017 XXX/276/2017 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 uchwała
XXX/2017 21-03-2017 XXX/275/2017 zmiany organizacji ruchu na ul. Leśnej uchwała
XXX/2017 21-03-2017 XXX/274/2017 montażu znaków B-36 na ul. Emaus uchwała
XXX/2017 21-03-2017 XXX/273/2017 zmian organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi, al. Focha oraz ul. Malczewskiego uchwała
XXX/2017 21-03-2017 XXX/272/2017 listy prac do wykonania w ramach zadania „Budowa, modernizacja, doposażenie ogródków jordanowskich, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenia i wycinka krzewów i drzew” w 2017 r. uchwała
XXX/2017 21-03-2017 XXX/271/2017 wniosku o uzupełnienie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic uchwała
XXX/2017 21-03-2017 XXX/270/2017 opinii dotyczącej „Koncepcji obsługi inwestycji poprzez zjazd z ul. Królowej Jadwigi na drogę wewnętrzną poprowadzoną od zachodniej strony kulochwytu poprzez działki nr 204/6, 204/11, 204/12, 204/13, 205/6, 205/18 i 482 obręb 10 Krowodrza wraz z odtworzeniem kulochwytu od zachodniej strony ul. Pod Sikornikiem oraz od wschodniej strony ul. Koło Strzelnicy” uchwała  załącznik
XXIX/2017 21-02-2017 XXIX/269/2017 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o postawienie znaków aktywnych D6 (sign flash) na trzech przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu ul. Księcia Józefa na odcinku od pętli autobusowej na Bielanach do skrzyżowania z ul. Orlą uchwała
XXIX/2017 21-02-2017 XXIX/268/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Filareckiej w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.882.2016.ES z dnia 11.01.2017) uchwała
XXIX/2017 21-02-2017 XXIX/267/2017 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Juliana Fałata w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.2.2017.JK z dnia 13.01.2017) uchwała
XXIX/2017 21-02-2017 XXIX/266/2017 konsultacji społecznych dotyczących planu zmiany organizacji ruchu w obrębie II obwodnicy uchwała
XXIX/2017 21-02-2017 XXIX/265/2017 opinii do koncepcji budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy Miasta Krakowa uchwała
XXIX/2017 21-02-2017 XXIX/264/2017 wniosku dotyczącego liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (pismo znak: SA-06.7340.8.226.2016 z dnia 27.12.2016) uchwała
XXIX/2017 21-02-2017 XXIX/263/2017 kompleksowej trasy pieszo-rowerowo-rolkarskiej wokół Błoń Krakowskich uchwała
XXIX/2017 21-02-2017 XXIX/262/2017 zmiany organizacji ruchu w rejonie byłej strzelnicy garnizonowej oraz odtworzenia wału ziemnego, tzw. kulochwytu uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/261/2017 propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2017 rok uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/260/2017 przywrócenia wyglądu i funkcji chodnika przy posesji nr 7 na ul. Prusa w Krakowie uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/259/2017 opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/258/2017 zmiany w składzie Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/257/2017 poparcia rekomendacji zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/256/2017 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przebudowy ul. Kościuszki uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/255/2017 postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” (pismo znak: BP-02.6721. 329.22.2016.JKJ z dnia 25.11.2016) uchwała  załączniki
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/254/2017 opinii dotyczącej zbycia części działki (nr 290/4/A, 290/4/B, 290/4/C), położonej w obr. 52 Krowodrza przy ul. Leśmiana w Krakowie (pismo znak: GS-01. 6840.2.28. 2016.BF z dnia 03.01.2017) uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/253/2017 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 78, obręb 19 Krowodrza, położonej przy ul. Orlej w Krakowie (pismo znak: GS-02.6844.2.17.2016.MG z dnia 04.01.2017) uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/252/2017 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Leśnej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1380.2015.RKB z dnia 14.12.2016) uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/251/2017 przeznaczenia środków finansowych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok uchwała
XXVIII/2017 12-01-2017 XXVIII/250/2017 poparcia sprzeciwu mieszkańców wobec planów budowy stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych sieci T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 10 w Krakowie uchwała