Jaki wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają poszczególne czynniki (procentowo)?

 

Źródła emisji, które w największym stopniu odpowiadają za występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu wskazane zostały w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego (uchwała z 23 stycznia 2017 r. Nr XXXII/451/17).

 

Zgodnie z ww. programem źródła powierzchniowe (m.in. indywidualne źródła spalania paliw) odpowiadają za średnio około 46% wysokości stężenia średniorocznego pyłu PM10 i 85% stężenia benzo(a)pirenu na stacjach pomiarowych tła miejskiego. Udział źródeł powierzchniowych w stężeniach dwutlenku azotu wynosi 6%. Źródła liniowe (drogi krajowe i wojewódzkie, lokalne drogi gminne i powiatowe) do 30% wpływają na stężenia normy dla pyłu PM10. W stężeniach mierzonych na stanowiskach pomiarowych tła miejskiego odpowiadają one za średnio 12% stężenia średniorocznego pyłu PM10. Źródła liniowe w średnio 65% wpływają na stężenia średnioroczne dwutlenku azotu. Nie mają wpływu na wysokie stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu Małopolski. Średni udział przemysłu na terenie województwa małopolskiego w stężeniach notowanych na stanowiskach pomiarowych tła miejskiego sięga 2% dla stężeń średniorocznych pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, natomiast dla dwutlenku azotu osiąga średnio około 4% stężenia średniorocznego. Pozostałe źródła emisji (rolnictwo, emisja niezorganizowana) wpływają w 2% na wysokości stężeń średniorocznych pyłu PM10 i w około 0,6% na stężenia dwutlenku azotu występujące na stacjach pomiarowych.