PASTERNIK – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 1 lipca 2016 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 16 sierpnia 2016 r.
  3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2175/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia 2018 r.
  4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 7 marca 2019 r. i ponownie 17 czerwca 2019 r. oraz 11 września 2019 r.
  5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 8 listopada 2019 r.
  6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 18 listopada do 16 grudnia 2019 r.
  7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 27 listopada 2019 r.
  8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 3 stycznia 2020 r.
  9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 194/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2020 r.


powrótPowrót do strony głównej planu