wersja pdf

Rating Krakowa na tle województwa i kraju

Na rynku usług ratingowych obowiązuje zasada uniemożliwiająca uzyskanie oceny wiarygodności kredytowej przez podmiot krajowy, jeśli nie posiada jej państwo, w którym funkcjonuje. W Polsce Skarb Państwa otrzymał ratingi w 1995 r. od trzech agencji ratingowych: Standard & Poor's, Fitch oraz Moody's, co otworzyło drogę krajowym emitentom do pozyskiwania ratingów. Kraków był drugim dużym miastem, które w lipcu 1997 r. uzyskało długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej (miesiąc wcześniej rating otrzymała Łódź). Ocena ta od 1998 r. podlega corocznej aktualizacji w oparciu o sporządzane i przekazywane kompleksowe materiały dotyczące finansów i gospodarki Miasta oraz informacje pozyskane przez analityków S&P bezpośrednio na spotkaniach z przedstawicielami Miasta.

 

17 marca 2020 r. agencja Standard & Poor’s potwierdziła długoterminowy międzynarodowy rating Krakowa (przy niezmienionych czynnikach ratingowych) na poziomie A-/perspektywa stabilna. Jest to poziom odpowiadający ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych, czyli najwyższy z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju (zgodnie z zasadą nieprzyznawania samorządom lokalnym ratingu wyższego niż rating państwa). Stabilna perspektywa dla Krakowa odzwierciedla perspektywę dla Polski.

 

Poziom ratingu Krakowa, drugiego co do wielkości miasta w Polsce, odzwierciedla przekonanie agencji o stosunkowo zdywersyfikowanej i zamożnej gospodarce Miasta oraz rozważnym zarządzaniu finansami Miasta, którego efektem są solidne wyniki budżetowe przy utrzymujących się dużych nadwyżkach operacyjnych, umiarkowany poziom zadłużenia i odpowiednia płynność finansowa.

 

 Ratingi Krakowa – Standard & Poor’s

Aktualizacja ratingu

Długoterminowy rating międzynarodowy

w walucie zagranicznej

/Perspektywa

Długoterminowy rating międzynarodowy

w walucie krajowej

/Perspektywa

2020 r. 

 A-/Stabilna 

  A-/Stabilna 

2019 r.

A-/Stabilna

 A-/Stabilna

 2018 r.

   A-/Stabilna

    A-/Stabilna

BBB+/Pozytywna*

 BBB+/Pozytywna*

2017 r.

 BBB+/Stabilna

 BBB+/Stabilna

 2016 r.

BBB+/Stabilna*

BBB+/Stabilna

BBB+/Negatywna*

BBB+/Negatywna*

2015 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

2014 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

2013 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

2012 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

2011 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

2010 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

2009 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

2008 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

2007 r.

BBB+/Pozytywna

BBB+/Pozytywna

2006 r.

BBB+/Stabilna

BBB+/Stabilna

2005 r.

BBB+/Stabilna

BBB+/Stabilna

2004 r.

BBB+/Stabilna

BBB+/Stabilna

2003 r.

BBB+/Negatywna

BBB+/Negatywna

2002 r.

BBB+/Negatywna

BBB+/Negatywna

2001 r.

BBB+/Stabilna

BBB+/Stabilna

2000 r.

BBB+/Stabilna

BBB+/Stabilna

1999 r.

BBB/Pozytywna

BBB+/Stabilna

1998 r.

BBB-/Pozytywna

BBB+/Stabilna

1997 r.

BBB-/Pozytywna

BBB+/Stabilna

* Zmiany ratingu i/lub perspektywy wynikające ze zmiany ratingu i/lub perspektywy dla Polski

  

Województwo Małopolskie oceniane jest przez Fitch Ratings Ltd., która podobnie jak pozostałe agencje ratingowe, kieruje się własną, odrębną metodologią przy nadawaniu ratingów.

 

Ratingi Województwa Małopolskiego – Fitch

Aktualizacja ratingu

Długoterminowy rating międzynarodowy

Długoterminowy rating krajowy

/Perspektywa

w walucie zagranicznej

/Perspektywa

w walucie krajowej

/Perspektywa

2019 r.

A-/Stabilna 

A-/Stabilna

 AAA(pol)/Stabilna

2018 r.

 A-/Stabilna  

 A-/Stabilna 

AAA(pol)/Stabilna 

2017 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

A-/Stabilna

A-/Stabilna

AAA(pol)/Stabilna

AA+(pol)/Stabilna 

2016 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

A-/Stabilna

A/Stabilna 

AA+(pol)/Stabilna  AA+(pol)/Stabilna

2015 r.

A-/Stabilna 

A/Stabilna 

AA+(pol)/Stabilna 

2014 r.

A-/Stabilna 

A/Stabilna 

AA+(pol)/Stabilna 

2013 r.

A-/Stabilna

A/Stabilna

AA+(pol)/Stabilna

A-/Pozytywna

A/Pozytywna

AA+(pol)/Stabilna

2012 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

AA(pol)/Stabilna

2011 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

AA(pol)/Stabilna

2010 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

AA(pol)/Stabilna

2008 r.

A-/Stabilna

A-/Stabilna

AA(pol)/Stabilna

2007 r.

 - 

 - 

AA(pol)/Stabilna

2006 r.

-

-

AA-(pol)/Stabilna

2005 r.

-

-

AA-(pol)/Stabilna

2002 r.

-

-

AA-(pol) /Negatywna

 

Źródło: opracowano na podstawie danych na stronie www.fitchpolska.com.pl

 

Ratingi Polski