BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 Kraków, dnia 23 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE – POWIAT GRODZKI W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY PRAWO BUDOWLANE

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki informuje, że w dniu 28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443).

 

Zgodnie z ww. nowelizacją został znacznie uproszczony proces inwestycyjny: zniesiono bezwzględny wymóg posiadania przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmiana ta umożliwia rozpoczynanie robót na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli stroną postępowania jest wyłącznie inwestor. Zniesiono siedmiodniowy termin na zawiadomienie organu o planowanym terminie rozpoczęcia robót, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, przy jednoczesnym pozostawieniu obowiązku zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót projektanta i organ nadzoru budowlanego.

Nowelizacja usprawnia proces budowlany także m.in. poprzez: rozszerzenie katalogu budów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych bez pozwolenia i bez zgłoszenia, rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych na zgłoszenie, ograniczenie katalogu obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Wprowadzona zostanie też procedura tzw. zgłoszenia z projektem. Jest ona przewidziana dla: mieszkalnych budynków jednorodzinnych wolno stojących, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, robót polegających na przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile przebudowa nie prowadzi do zwiększenia obszaru ich oddziaływania, budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m kw, budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe

niż 1 kV.

 

W nowelizacji zrezygnowano z wymogu dołączania do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów. To, czy obiekt spełnia wymagania dotyczące przyłączenia do określonych sieci, będzie weryfikowane dopiero na etapie oddawania obiektu do użytkowania. Zmienione przepisy przewidują również skrócenie z 21 do 14 dni terminu na zgłoszenie przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w stosunku do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Z punktu widzenia inwestorów znacząca jest również zmiana katalogu obiektów, dla których należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Znowelizowane przepisy znoszą ten obowiązek w stosunku do: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do 5 stanowisk włącznie, obiektów magazynowych (takich jak budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty), budynków kolejowych (takich jak nastawnie, podstacje, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru), placów składowych, postojowych i parkingów, stawów rybnych, jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Powiat Grodzki

mgr inż. Małgorzata Boryczko