Przykłady aktów kierowania wdrażajace ogólne zasady (zarządzenia, opisy procesów, wzory procedur) w administracjach Krakowa i Poznania.

          A. KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

1. Uchwała Nr XIX/249/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji miejskich.

2. Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

3. Uchwała Nr XLVII/584/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

4. Uchwała Nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów.

 

 

          B. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, WARIANTOWANIE WPF

 

1. Zarządzenie Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.

2. Zarządzenie Nr 556/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 września 2014 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych.

3. Zarządzenie Nr 518/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego.

4. Zarządzenie Nr 359/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego.

 

 

          C. PLANOWANIE PROGRAMÓW

 

1. Zarządzenie Nr 3179/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia instrukcji opracowywania Programów realizujących Strategię Rozwoju Krakowa.

2. Zarządzenie Nr 3493 /2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Koordynatorów programów realizujących Strategię Rozwoju Krakowa.

3. Zarządzenie Nr 359/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego.

4. Zarządzenie NR 763/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

5. Zarządzenie NR 350/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie powołania przewodniczących 21 programów strategicznych do wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

 

 

          D. PLANOWANIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH

 

1. Zarządzenie Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.

2. Zarządzenie Nr 556/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 września 2014 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych.

 

 

          E. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I AUDYTY

 

1. Zarządzenie Nr 2347/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.

2. Zarządzenie Nr 958/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w UMK.

3. Zarządzenie Nr 520/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu.

 

 

          F. RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA

 

1. Zarządzenie Nr 3975/2012 z dnia 31-12-2012 r. w sprawie działań pilotażowych w zakresie obsługi finansowej procesów planowania zadań budżetowych, obsługi zmian       w budżecie, ewidencji finansowo – księgowej oraz rozliczania wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z uwzględnieniem szczegółowości działań zadań budżetowych  w systemie informatycznym Urzędu Miasta Krakowa.  

2. Zarządzenie Nr 333/2013 z dnia 8-02-2013 r. w sprawie ustalenia zasad ewidencji księgowej budżetu zadaniowego w Gminie Miejskiej Kraków.

3. Zarządzenie Nr 1273/2013 z dnia 7-05-2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 756/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont (z późn.zm.).

4. Zarządzenie Nr 1355/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa (z późn.zm.).

5. Zarządzenie Nr 23/2014/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania.

6. Zarządzenie Nr 39/2014/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów fi nansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania.

7. Pismo okólne Nr 1 /2014 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 02.01.2014 r. w sprawie instrukcji do jednolitego planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

 

 

          G. DZIEDZINY ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIE USŁUG PUBLICZNYCH

 

1. Zarządzenie Nr 2919/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09-10-2013 r. w sprawie powołania zespołu Koordynatorów dziedzin zarządzania.

2. Zarządzenie NR 763/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie Systemu monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

 

 

          H. MONITOROWANIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH

 

1. Zarządzenie Nr 2347/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.

2. Zarządzenie Nr 556/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 września 2014 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych.

3. Zarządzenie 359/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie strategicznegozarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego.