Jerzy Friediger

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Zdrowia

 

 

 

 

 

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

 

e-mail: umk@um.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Zdrowia określa Zarządzenie nr 229/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Do zadań Doradcy należy:

 

1. Pełnienie funkcji opiniotwórczo-doradczej, w tym udzielanie Prezydentowi Miasta Krakowa wsparcia i porad w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności.

2. Wpływanie na wizerunek Miasta Krakowa poprzez działanie doradcze.

3. Dokonywanie analiz i oceny sytuacji miasta oraz współuczestnictwo w opracowywaniu planów strategicznych dla miasta.

4. Opiniowanie projektów o charakterze strategicznym, istotnych dla szeroko rozumianego rozwoju Miasta Krakowa.

5. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno - gospodarczymi w zakresie przygotowania odpowiednich analiz i ocen.

6. Reprezentowanie miasta Kraków w stosunkach zewnętrznych i w kontaktach z podmiotami, instytucjami krajowymi oraz koordynowaniu opracowywania projektów i realizacji zadań, w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta Miasta Krakowa.

7. Pozyskiwanie wszelkich materiałów i informacji, do przekazywania których zobowiązani są kierujący komórkami organizacyjnymi urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

 

Biogram

 

Urodził się 29 czerwca 1950 roku w Krakowie. W 1967 roku uzyskał świadectwo maturalne w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego w Krakowie. W latach 1967–1973 odbył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Krakowie, po czym przez dwa lata pracował w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Kraków-Balice. Od 1975 do listopada 2016 roku związany zawodowo z Oddziałem Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów (dawn. im. T. Biernackiego). W 1977 roku uzyskał I stopień, a w 1983 roku – II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej (od 1999 roku zastępca ordynatora); od 2005 roku doktor nauk medycznych.

 

Przez całe życie zawodowe aktywny społecznie; w latach studiów w organizacjach studenckich, był m.in. instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestnik 3 wypraw himalajskich, w trakcie których sprawował opiekę lekarską. Od 1997 roku zaangażowany w działalność na rzecz samorządu lekarskiego. W latach 1997–2001 wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w latach 2001–2009 przez dwie kadencje przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w 2009 roku ponownie wiceprzewodniczący. Przez cały ten czas członek Naczelnej Rady Lekarskiej (w latach 2004–2009 prezes konwentu przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich z całego kraju). Współautor nowelizacji Ustawy o Izbach Lekarskich z 2009 roku. Przez szereg lat zabiegał uporczywie o zwrot przedwojennego majątku samorządu na drodze ustawowej, do czego doprowadził na dzień przed zakończeniem swojej drugiej kadencji prezesa ORL. Bardzo aktywny działacz wielu organizacji i struktur; wieloletni redaktor naczelny organu OIL w Krakowie: „Biuletynu Lekarskiego” (obecnie „Galicyjska Gazeta Lekarska”); autor stałych felietonów i artykułów publicystycznych na tematy ochrony zdrowia. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, inicjator w skali kraju utworzenia instytucji Rzecznika Praw Lekarza.

 

Od 2009 do listopada 2016 roku radny Miasta Krakowa; przewodniczył Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Miasta, zajmując się zwłaszcza problematyką deficytu kadr medycznych oraz zagadnieniami przekształceń własnościowych w placówkach ochrony zdrowia. Od listopada 2016 roku dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

 

Od szeregu lat aktywnie wspiera organizację „Lekarze bez Granic”. Współorganizator i uczestnik trzech wyjazdów charytatywnych (odbytych na koszt własny uczestników) kilkuosobowych ekip lekarzy krakowskich do Kamerunu. W ich trakcie przeprowadzono: w 2008 roku w Szpitalu Okręgowym w Aconalinga 70 operacji chirurgicznych, głównie przepuklin; w 2011 roku w Szpitalu Okręgowym w Obala i Szpitalu Sióstr Dominikanek w stolicy kraju Yaounde 90 zabiegów operacyjnych, a w 2016 roku w miejscowości Sangmelima 80 operacji chirurgicznych.

 

Członek: Towarzystwa Chirurgów Polskich (m.in. wiceprzewodniczący Sekcji Chirurgii Przepuklin oraz Głównej Komisji Rewizyjnej); Europejskiego Towarzystwa Leczenia Przepuklin; Rady Naukowej Polskiego Klubu Przepuklinowego; władz Polskiego Klubu Koloproktologii; Europejskiego Towarzystwa Koloproktologii. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu proktologii i doniesień zjazdowych z proktologii i chirurgii przepuklin; wieloletni wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Lekarzy Prywatnie Praktykujących.

 

Od 2006 roku do chwili obecnej przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej w radach społecznych Szpitala Uniwersyteckiego i Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej.