ZAKOLE WISŁY – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 7 listopada 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 1 grudnia 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1396/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2017 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień - 8 czerwca 2017 r. i ponownie - 28 listopada 2017 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 22 grudnia 2017 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 2 stycznia do 30 stycznia 2018 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 23 stycznia 2018 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 13 lutego 2018 r.
 9. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 570/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2018 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 27 maja 2019 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 9 sierpnia 2019 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 19 sierpnia do 16 września 2019 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 5 września 2019 r.
 14. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 30 września 2019 r.


powrótPowrót do strony głównej planu