BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Kraków, dnia 25.10.2013 r.

 

 

Stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki w sprawie artykułu prasowego, pod tytułem: „Dziewięć lat i skandal padł” autorstwa pana Jarosława Sidorowicza i pana Bartosza Piłata, który ukazał się w Gazecie Wyborczej dnia 24.10.2013r.

 

 

W związku z artykułem prasowym, pod tytułem: „Dziewięć lat i skandal padł” autorstwa pana Jarosława Sidorowicza i pana Bartosza Piłata, który ukazał się w Gazecie wyborczej dnia 24.10.2013r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki pragnie zauważyć, że zawiera on nieprawdziwe i nierzetelne informacje. Przede wszystkim nieprawdą jest, że:

 

1. Cytat.: „Decyzję legalizującą nadbudowę w imieniu dyrektor PINB wydała Magdalena Gembarowska, kierownik referatu orzecznictwa i kontroli PINB.” – Nieprawda. Osoba o tym nazwisku nigdy nie pracowała i nie pracuje w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki;

 

2. Cytat.: „Małgorzata Boryczko, jeszcze jako urzędnik była na jednej z pierwszych kontroli nadbudowy przy Szerokiej 12.” - Nieprawda. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki mgr inż. Małgorzata Boryczko nigdy, nawet przed objęciem tej funkcji nie brała udziału w czynnościach kontrolnych, które dotyczyły nadbudowy obiektu budowlanego położonego przy ul. Szerokiej 12 w Krakowie;

 

3. Cytat.: „Nadzór nie widzi nic złego w uruchomieniu "rezydencji" przed legalizacją budynku.„-Nieprawda. Nadzór budowlany nałożył na inwestora karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego położonego przy ul. Szerokiej 12 w Krakowie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

 

4. Cytat.: „…do dziś w sądzie toczy się proces karny przeciwko […] powiatowemu nadzorowi budowlanemu.” – Nieprawda. Nigdy nie toczył i nie toczy się proces karny przeciwko Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki. Należy zauważyć, że podmiotowym warunkiem odpowiedzialności karnej na gruncie Kodeksu Karnego jest wina indywidualna, przypisana osobie fizycznej nie zaś organowi administracji publicznej tzw. urzędowi;

 

5. Cytat.: „[…]To istotne, bo gdyby nadzór budowlany wziął pod uwagę tę opinię [opinię biegłego sądowego - dopisek], nie mógłby zalegalizować nadbudowy. Musiałby uznać ją za samowolę, a inwestora ukarać.” – Nieprawda. Akty administracyjne wydawane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki wielokrotnie były przedmiotem oceny przez organy administracji publicznej wyższego rzędu oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nigdy żadna z tych instytucji nie uznała, że dokonana nadbudowa przy ul. Szerokiej 12 w Krakowie jest samowolą budowlaną;

 

Za nierzetelną i nieprecyzyjną należy uznać następującą informacje zamieszczoną w ww. artykule prasowym:

 

1. Cytat: „Krakowski wojewódzki sąd administracyjny nałożył na urząd grzywnę (5 tys. zł) za jej przeciąganie”.- Nierzetelność. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nakładający grzywnę na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki nie jest jeszcze prawomocny, tut. organ złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

2. Cytat: „Nadbudowa przy Szerokiej została zalegalizowana” - Nierzetelność. Tutejszy organ wydał w tej sprawie decyzję, która jednak nie jest jeszcze ostateczna, podlega weryfikacji przez organ drugiej instancji. Tym samym nie można mówić o zalegalizowaniu nadbudowy.

 

3. Cytat: „PINB dopatrzył się za to samowoli w kamienicy nr 13.” – Nierzetelność. W budynku położonym przy ul. Szerokiej 13 w Krakowie dokonano istotnego odstąpienia od zatwierdzonego decyzją projektu budowlanego, a nie samowoli budowlanej. Przedmiotowe postępowanie administracyjne jest w toku. Inwestor posiadał pozwolenie na budowę, ale zrealizował roboty budowlane z istotnym odstąpieniem (podniesienie obiektu budowlanego) wykonanym w obiekcie zabytkowym, bez uzgodnienia z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie.

 

Należy zauważyć, że od blisko dziesięciu lat w Gazecie wyborczej publikowane są artykuły prezentujące sprawę zrealizowanej nadbudowy przy ul. Szerokiej 12 w Krakowie w sposób wybiórczy i tendencyjny, nie mający związku z rzetelnym przekazywaniem informacji opinii publicznej, a wprowadzaniem tej opinii w błąd na skutek podawania nieprawdziwych lub nieprecyzyjnych informacji, bez zrozumienia obowiązujących przepisów prawa.

 

Przedmiotowa sprawa jest szczególnie skomplikowana, głównie ze względów formalnych. Inwestor realizował obiekt budowlany legitymując się decyzją o pozwoleniu na budowę z zatwierdzonym projektem budowlanym, który zakładał nadbudowę istniejącej kamienicy o trzy dodatkowe kondygnacje. Dokonane przez niego odstępstwo polegało na podniesieniu wysokości kamienicy o ok 70 cm, bez zmiany liczby kondygnacji.

 

 

Gdy obiekt był zrealizowany stwierdzono nieważność decyzji zatwierdzającej projekt budowlany, (wyłącznie ze względów formalnych), ponieważ wyeliminowano z obrotu prawnego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Nie budzi wątpliwości, że przedmiotowa nadbudowa została zrealizowana z naruszeniem przepisów prawa, dlatego nadzór budowlany prowadzi postępowanie administracyjne, które aktualnie na skutek wniesionego odwołania toczy się przed organem drugiej instancji.

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Krakowie – Powiat Grodzki

mgr inż. Małgorzata Boryczko