GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 75 poz. 474) nałożyła obowiązek założenia nowych krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Gminna ewidencja zabytków Krakowa, która prowadzona jest przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, została założona w oparciu o wykaz obiektów zabytkowych zawartych w ewidencji wojewódzkiej, przekazany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 06.02.2011 r. Po weryfikacji i aktualizacji danych lista adresowa „nowej” gminnej ewidencji zabytków została, zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) zatwierdzona przez MWKZ pismem z 24.07.2013 r.

 

LISTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW KRAKOWA WERSJA UAKTUALNIONA - pobierz

  • kolorem zielonym zaznaczono obiekty które zostały włączone do gminnej ewidencji zabytków,
  • kolorem czerwonym zaznaczono obiekty, które zostały wyłączone z gminnej ewidencji zabytków

 

 

LISTA ADRESOWA GEZ wersja pierwotna, zatwierdzona 24.07.2013 r. - pobierz

 

UZGODNIENIE EWIDENCJI przez MZKW - pobierz