Dokument archiwalny

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ, ul. Tarnobrzeska 14, 30-653 Kraków, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 marca 2013 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Mecenatu Kultury Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków, pok. 13 lub drogą elektroniczną na adres: kd.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

W załączeniu:

OFERTA

FORMULARZ