INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU MJUP

 

Innowacyjny projekt partnerski „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” ma na celu poprawę skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce.

Projekt adresowany jest do:

  • kierujących jednostkami samorządu,
  • pracowników administracji samorządowej,
  • mieszkańców i wszystkich odbiorców usług świadczonych przez administrację lokalną.

 

Wychodząc od własnych doświadczeń i potrzeb dokonaliśmy przeglądu metod, narzędzi i dobrych praktyk w zakresie zarządzania. Zaproponowaliśmy uzupełnienie brakujących elementów i przystąpiliśmy do opracowania ogólnych zasad oraz szczegółowych rozwiązań, które zapewnią spójność elementów systemu zarządzania takich, jak: budżet zadaniowy, wieloletnia prognoza finansowa, strategia rozwoju, system ewidencji księgowej, zarządzanie ryzykiem, metody i narzędzia badania wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych, konsultacje społeczne, czy wreszcie wdrożenie aplikacji informatycznej klasy BI (Business Intelligence), działającej w oparciu o technologię hurtowni danych i zestaw narzędzi analityczno - raportujących.

Opracowany w ramach projektu produkt będzie zostanie wdrożony i przetestowany w naszych administracjach, a następnie upowszechniany wśród jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

 

Realizatorzy projektu

Gmina Miejska Kraków / Urząd Miasta Kraków – Lider Projektu

Gmina Miejska Poznań / Urząd Miasta Poznań – Partner Projektu

 

Wartość projektu: 5 051 800 zł.

 

Cel Projektu MJUP: Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych, działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym i strategicznym.

 

Ramy czasowe i zakres rzeczowy Projektu MJUP:

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2011 r. i będzie trwać do końca listopada 2015.

 

Etap I

Od grudnia 2011 do lipca 2012 opracowana została Wstępna wersja Produktu Projektu MJUP wraz ze Strategią wdrażania Projektu, które uzyskały pozytywną opinię Krajowej Sieci Tematycznej POKL oraz akceptację Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dzięki temu w październiku 2012r. rozpoczął się drugi etap realizacji projektu: wdrażanie i testowanie Produktu Projektu MJUP.

 

Etap II

Wdrażanie i testowanie Produktu Projektu trwało od października 2012 do marca 2015 r. Wdrażanie i testowanie oraz opracowanie końcowej wersji Produktu Projektu MJUP objęło m. in.:

 

• Wdrożenie w GMK i GMP zasad ogólnych składających się na wstępną wersję produktu Projektu MJUP poprzez opracowanie i przyjęcie aktów kierowania zapewniających integrację następujących narzędzi zarządzania: programów strategicznych, budżetu zadaniowego, WPF, ewidencji finansowo – księgowej, monitorowania jakości usług publicznych, komunikacji z mieszkańcami,

• Opracowanie i Wdrożenie Systemu STRADOM w UMK i UMP oraz największych miejskich jednostkach organizacyjnych,

• Aktualizację koncepcji i metodyki budowy Katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych oraz zasad i narzędzi badania tych wskaźników. Przeprowadzenie dwóch serii badań wskaźników w Krakowie i Poznaniu w 2014 r.

 

Przez cały czas trwania etapu II produkt projektu testowano, doskonalono oraz upowszechniano wśród innych JST w Polsce. W lutym i marcu 2015 r. przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna produktu projektu w obszarze Katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych oraz budżetu zadaniowego i rachunkowości zarządczej – z uwzględnieniem Systemu STRADOM. Krajowa Sieć Tematyczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze Dobre Rządzenie 22 kwietnia 2015r. pozytywnie zwalidowała produkt finalny projektu.

 

Etap III

Po walidacji produktu finalnego projektu przystąpiono do ostatniego etapu realizacji projektu – upowszechniania Produktu finalnego Projektu MJUP wśród innych JST w Polsce oraz rozpoczęto prowadzenie działań związanych z włączeniem Produktu Projektu do głównego nurtu polityki. W ramach upowszechniania, przewiduje się m.in. organizację trzech konferencji, opracowanie wersji DEMO Systemu STRADOM, prowadzenie działań umożliwiających przygotowanie i rozpoczęcie wdrożenia Produktu Projektu MJUP w czterech jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w jednej liczącej do 150 tys. mieszkańców.

 

Legenda:

* MJUP -Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

* JST- Jednostka Samorządu Terytorialnego