Program Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa

 

29 sierpnia 2012 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla miasta Krakowa.

 

Dokument ten jest dokumentem kierunkowym w zakresie rozwoju systemu parkingowego w mieście. Opracowanie programu wykonane zostało w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację miejsc parkingowych i parkowania w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Obejmuje m.in. analizę stanu istniejącego w tym: określenie rozmieszczenia programu urbanistycznego na obszarze miasta, wykonanie kontrolnych pomiarów parkowania, określenie parametrów parkowania, ustalenie wielkości i rozkładów natężeń ruchu kołowego, określenie potrzeb i możliwości parkowania dla stanu istniejącego, bilans popytu i podaży miejsc postojowych, ocenę zasadności funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

 

Dla okresów perspektywicznych tj. dla roku 2020 i 2030, wykonano prognozę rozmieszczenia programu urbanistycznego oraz prognozy potoków ruchu kołowego. Określono również prognozowane potrzeby parkingowe wraz z bilansem miejsc oraz propozycję lokalizacji nowych parkingów podziemnych, naziemnych i P&R, które powinny być zrealizowane w dwóch horyzontach czasowych tj. 2020 i 2030.

 

1. Parkingi wielopoziomowe

 

W obszarze śródmieścia funkcjonalnego zaproponowano lokalizacje 27 parkingów (D1 – D28) dla łącznej liczby ok. 7 520 samochodów osobowych oraz wskazano dodatkowe tereny, na których istnieje możliwość budowy dalszych 4 parkingów (B1 – B4) dla łącznej liczby 1 745 samochodów. Dodatkowo uwzględniono 19 lokalizacji wyznaczonych we wcześniejszych opracowaniach (A1 – A23) o pojemności ok. 9 006 miejsc. Łącznie istnieje możliwość budowy ok. 18 271 miejsc postojowych.

 

2. Parkingi funkcjonujące w systemie P&R

 

W dokumencie przewidziano lokalizację parkingów typu P&R na głównych kierunkach wlotowych do miasta, w rejonach, w których istnieje, bądź będzie istniała, z uwagi na realizację inwestycji komunikacyjnych, możliwość zmiany środka transportu z indywidualnego na zbiorowy, tj. tramwaj, kolej i autobus. Tym samym pełnić one będą funkcję integratora systemu transportu drogowego z systemem komunikacji publicznej.

 

26 września 2012 r. uchwałą NR LVII/762/12 Rady Miasta Krakowa przyjęty został Regulamin korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie.

 

3. Strefa płatnego parkowania

 

W dokumencie dokonano analizy funkcjonowania obecnej strefy płatnego parkowania oraz możliwości jej rozszerzenia na obszar do II obwodnicy. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania na obszar wewnątrz II obwodnicy spowoduje zwiększenie możliwości parkingowych obszaru, głównie poprzez wymuszenie skrócenia czasu parkowania, a tym samym zwiększenie rotacji parkowania. Ponadto zaproponowano wyznaczenie tzw. „strefy buforowej” płatnego parkowania w pasie szerokości ok. 500 – 600 m z wysokością opłat niższą niż w centrum, np. o 50%.

 

4. Wskaźniki

 

W dokumencie zaproponowano w ujęciu ilościowym wskaźniki postojowe z podziałem na dwa obszary – ograniczeń oraz poza nim. W obszarze ograniczeń wskazano wskaźniki minimalne i maksymalne, tak aby nie zwiększać potencjału parkingowego w centrum, natomiast na pozostałym obszarze wskaźniki minimalne. Wskaźniki zostały zróżnicowane dla poszczególnych obiektów budowlanych w zależności od lokalizacji w konkretnej strefie. Powinny być one stosowane w sprawach związanych z kształtowaniem polityki przestrzennej, w tym przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W miarę możliwości powinny być również uwzględniane przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę.

 

Program Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa - UCHWAŁA NR LIII/723/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2012 r.