Kalendarium/Aktualności Systemu Elektronicznych Usług Publicznych

 

W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 28 lutego 2012 r. na „Budowę i wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków - Zarządzie Budynków Komunalnych, Zarządzie Cmentarzy Komunalnych, Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu”, na wykonawcę Projektu wybrana została firma pn.: Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z Białegostoku. W dniu 25 lipca 2012 r. podpisano stosowną umowę, zgodnie z którą zakończenie wdrożenia zaplanowane zostało na dzień 29 listopada 2013 r.

 

Po ośmiu miesiącach prawidłowej realizacji projektu okazało się jednak, że Wykonawca nie wywiązywał się z wykonania kolejnych produktów, koniecznych do przekazania Zamawiającemu stosownie do aktualnego etapu realizacji projektu. Ta sytuacja doprowadziła do uruchomienia procedur, przewidzianych na takie okoliczności w przedmiotowej umowie - końcowo Wykonawca oświadczył, iż w terminie określonym umową nie wykona przedmiotu umowy. W efekcie Urząd Miasta Krakowa odstąpił z dniem 14 czerwca 2013 r. od umowy z Centrum Informatyki „ZETO” S.A., z winy Wykonawcy, w części niezrealizowanej przez Wykonawcę. Współpraca z CI „ZETO” zakończona została podpisaniem w dniu 30 lipca 2013 r. dokumentu pn.: Rozliczenie Umowy nr W/II/345/OR/4/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. oraz dokonaniem, wynikających z Umowy, a przyjętych w Rozliczeniu, stosownych obciążeń finansowych.

W wyniku zrealizowanej części umowy firma Centrum Informatyki „ZETO” S.A. wykonała:

  • Analizę Przedwdrożeniową obejmującą analizę 2 usług publicznych Urzędu Miasta Krakowa i 1 procedury wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa,
  • analizę 89 usług publicznych Urzędu Miasta Krakowa i Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz 7 procedur wewnętrznych Urzędu Miasta Krakowa,
  • dostarczono sprzęt komputerowy i licencje.

 

Pomimo nieplanowanej przerwy spowodowanej odstąpieniem od umowy oraz szeregiem czynności wynikających z tego faktu, realizacja projektu została wznowiona i w dniu 1 października 2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, mający na celu wyłonienie innego wykonawcy, który kontynuował będzie budowę Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono nowego Wykonawcę – SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, którego następcą prawnym jest Software Development Center Public Sp. z o.o. (SDCP), z którym podpisano umowę w dniu 16 stycznia 2014 r.
Zakończenie prac objętych przedmiotem Umowy zaplanowano pierwotnie na dzień 31 marca 2015 r.

Ze względu jednak na powody niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy (zmiana przepisów prawnych w zakresie usług publicznych wskazanych do realizacji w ramach Projektu oraz problemy z ePUAP), termin realizacji Umowy został przedłużony do dnia 16 listopada 2015 r.

W dniu 21 sierpnia 2015 r. podpisana została z firmą SMT Software S.A. (poprzednik prawny SDCP) umowa uzupełniająca na zaprojektowanie i zbudowanie w ramach systemu SEUP systemu dziedzinowego AKTA, dot. wsparcia procesu opracowywania i nadzoru nad aktami kierowania Urzędu Miasta Krakowa, tj. zarządzeniami PMK, upoważnieniami PMK, poleceniami służbowymi PMK, poleceniami służbowymi DM, uchwałami RMK, rezolucjami RMK.

W dniu 21 września 2016 r. podpisana została z firmą SDCP umowa dot. powtórzenia podobnych usług, w zakresie rozbudowania SEUP o aktualizacje, uzupełniające system, a w szczególności jeden z jego najważniejszych modułów - SD AKTA.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. podpisana została z firmą SDCP umowa w zakresie rozbudowania SEUP o kolejne funkcjonalności, mające przyczynić się do pełniejszego i sprawniejszego działania SEUP.