OCHRONA ZWIERZĄT

 

 

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że zmiany w stosunku do obowiązującej do końca 2011 roku ustawy o ochronie zwierząt dotyczą:

 

1. Wprowadzenia nowych zasad odbierania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcają - kompetencje w tym zakresie posiadają: Policja, Straż Gminna, lekarz weterynarii, upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej. Rozszerzono definicję „znęcania się nad zwierzętami" między innymi o zapisy dotyczące utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji. Niedozwolone jest także wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. Zabroniono trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

 

2. Nałożono obowiązek na każdego, kto napotka porzuconego psa lub kota o powiadomieniu Schroniska dla bezdomnych zwierząt, Policji lub Straży Gminnej.

Dzierżawca lub zarządca obwodów łowieckich może podjąć działania zapobiegające wałęsaniu się psów na terenie obwodu poprzez:

- pouczenie właściciela psa o obowiązku sprawowania kontroli nad zwierzęciem;

- odłowienie psa i dostarczenie go właścicielowi, a jeżeli ustalenie tej osoby nie jest możliwe dostarczenie do schroniska dla zwierząt; odłowienie i dostarczenie psa odbywa się na koszt właściciela.

 

3. Doprecyzowano zapis dot. czasowego odebrania zwierzęcia gospodarskiego - odebrane zwierzę gospodarskie zostaje przekazane gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez Prezydenta Miasta Krakowa - gospodarstwo takie określone zostanie corocznie w uchwalanym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

4. Wprowadzono zakaz wprowadzania do obrotu oraz nabywania zwierząt domowych na targach, targowiskach, giełdach, zakaz prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli, zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, poza hodowlami prowadzonymi pod kuratelą ogólnokrajowych organizacji społecznych (np. Związek Kynologiczny w Polsce).

 

5. Wprowadzono zakaz puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwalanego corocznie przez Radę Miasta Krakowa Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

6. Nałożono na gminę obowiązek corocznego opracowywania w drodze uchwały (przy współpracy z organizacjami społecznymi, powiatowym lekarzem weterynarii oraz zarządcami obwodów łowieckich) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zawierającego wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. Koszty realizacji programu ponosi gmina.

 

7. W 2019 r  rozpoczęto Kampanię społeczno-edukacyjna Miasta Krakowa pod nazwą „Przybijże Łapę” poświęconą zwierzętom domowym oraz dziko żyjącym na terenie miasta. W ramach kampanii zrealizowano materiały edukacyjno-promocyjne opublikowane na stronie internetowej kampanii www.przybijzelape.pl. Na uwagę zasługują w szczególności filmy pt. „Dokarmiaj z głową!”, „Uwaga dzikie zwierzęta!” oraz „Adoptuj odpowiedzialnie!”, które przeznaczono do emisji w miejskich autobusach w systemie BUS TV, jak również ulotki tematyczne: „Obowiązki właścicieli zwierząt domowych”, „Dokarmianie dzikich zwierząt”, „Uwaga dzikie zwierzę!”, „Dokarmiajże z głową”, „Rzecz o szczurach”, „Stop bezdomności zwierząt” a także plakaty pt. „Dokarmiajże z głową” i „Prawa zwierząt”.

Przygotowanymi materiałami miasto pragnie zwrócić uwagę m.in. na problem niskiej jakości karmy darowanej dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie, informuje jakie obowiązki spoczywają na właścicielach posiadających zwierzęta domowe na terenie miasta, jak prawidłowo dokarmiać dzikie oraz wolno żyjące zwierzęta, jak odnaleźć się w sytuacji napotkania dzikiej zwierzyny, a także informuje o obowiązku przeprowadzania deratyzacji, o terminie, zasadach oraz sposobie jej przeprowadzania. W ramach kampanii można również zdobyć wiedzę konieczną do adopcji psa lub kota ze schroniska.

 

8. W 2019 wdrożono inicjatywę „Okienka życia”, która skierowana jest do właścicieli psów i kotów, którzy z różnych powodów nie mogą zapewnić im należytej opieki lub nie chcą się nimi dalej zajmować w celu minimalizowania zjawiska porzucania zwierząt bez opieki w przypadkowych miejscach. Zwierzęta mogą być podostawiane anonimowo w 2 dodatkowych (poza okienkiem prowadzonym przez KTOZ) miejscach w Krakowie, gdzie otrzymają fachową opiekę do czasu odebrania przez schronisko.

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PAWLICKA
Data wytworzenia:
2012-01-26
Data publikacji:
2012-01-26
Data aktualizacji:
2020-05-05