Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Czyżyny - Pas Startowy – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 1450/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 904/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy" i uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu oraz pism złożonych w terminie składania uwag:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2343/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu