Dokument archiwalny

STYPENDIA TWÓRCZE MIASTA KRAKOWA 2011

W roku 2011 Prezydent Miasta Krakowa przyznał - 14 Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów odbyła się w sali Obrad Rady Miasta Krakowa w dniu 27 października br.

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w roku 2011 otrzymali:

w dziedzinie muzyka:
Piotr Orzechowski
• Piotr Różański
• Maria Sławek

w dziedzinie taniec:
Anna Nowak
w dziedzinie teatr i sztuka estradowa:
Anna Stela
• Łukasz Trzciński

w dziedzinie literatura:
Joanna Lech
w dziedzinie film:
Marcin Filipowicz
w dziedzinie sztuki plastyczne:
• Dominika Frycowska
• Marcin Kowalik
• Łukasz Murzyn
• Ewa Wesołowska
(rzeźba)
w dziedzinie architektura:
Rafał Zub
w dziedzinie organizacja i produkcja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, zarządzanie kulturą, kreowanie ważnych dla kultury Krakowa wydarzeń i wsparcie logistyczne artystów:
• Paweł Olszczyński


Do konkursu złożono ogółem 63 wnioski spełniające wymagania konkursowe.
Kandydaci do tegorocznego Stypendium Twórczego Miasta Krakowa zostali wyłonieni po wnikliwej analizie wniosków oraz załączonej do nich dokumentacji. Komisja przedłożyła Prezydentowi Miasta Krakowa do akceptacji propozycję przyznania 14 stypendiów w ramach zaplanowanej na ten cel w budżecie kwoty 112 000 złotych.

Członkowie Komisji ds. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa pracowali w okresie: 6 - 27 września br. w sześciu podzespołach: ds. muzyki i tańca; ds. teatru i sztuki estradowej, ds. filmu, ds. sztuk plastycznych; ds. literatury, ds. organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, zarządzania kulturą, kreowania ważnych dla kultury Krakowa wydarzeń i wsparcia logistycznego artystów. Ostateczną decyzję o wyborze Stypendystów Komisja podjęła na wspólnym posiedzeniu w dniu 27 września br.

Wnioski o przyznanie stypendium w roku 2011 rozpatrywała Komisja w składzie:

Przewodnicząca: Magdalena Sroka,
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta

Wiceprzewodniczący: Jerzy Fedorowicz,
Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa

Barbara Turlejska
Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Romana Angel
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Baletu Dworskiego „Cracovia Danza"
(Przedstawicielka środowiska tancerzy)

Lidia Bogacz-Popiel
Zastępca Przewodniczącej Związku Artystów Scen Polskich Oddział w Krakowie
(Przedstawicielka środowiska aktorskiego)

Piotr Gajewski
Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich
(Przedstawiciel środowiska architektów)

Krzysztof Gierat
Dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Janina Górka-Czarnecka
Galeria Sztuki Artemis
(Przedstawicielka środowiska artystycznego)

Piotr Lelek
Skarbnik Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Fotografików
(Przedstawiciel środowiska fotografików)

Gabriela Matuszek
Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
(Przedstawiciel środowiska literackiego)

Krzysztof Nitsch
Krajowy Związek Artystów Rzeźbiarzy
(Przedstawiciel środowiska rzeźbiarzy)

Jan Poprawa
Przedstawiciel środowiska twórczego i artystycznego

Jerzy Ridan
Przewodniczący Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenie Filmowców Polskich
(Przedstawiciel środowiska filmowców)

Jerzy Stankiewicz
Prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego Związku Kompozytorów Polskich
(Przedstawiciel środowiska kompozytorskiego)

Mariusz Szymański
Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego
(Przedstawiciel środowiska menadżerów)

Stanisław Tabisz
Prezes Zarządu Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
(Przedstawiciel środowiska plastyków)

Leszek Werner
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział w Krakowie
(Przedstawiciel środowiska muzycznego)

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta
Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
(Przedstawiciel środowiska literackiego)


Stypendia Twórcze Miasta Krakowa, przyznawane są od roku 1994, mają charakter indywidualny. Od roku 2009 przyznawane są na podstawie uchwały nr LXXVI/976/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r.

Przyznawane są szczególnie utalentowanym młodym artystom oraz twórcom i menadżerom kultury i sztuki, działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków, reprezentującym wysoki poziom artystyczny i wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, którzy nie przekroczyli trzydziestego roku życia i prowadzą działalność na terenie miasta Krakowa.

Stypendia umożliwiają wyróżnionym realizację planów artystycznych i autorskich programów stypendialnych. Przyznawane są na: realizację projektów artystycznych oraz animację kulturalną, czy podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu oraz doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych. We wniosku, obok opisu swego dotychczasowego dorobku twórczego, należy przedłożyć program stypendialny obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium (zamierzenia artystyczne), plan pracy obejmujący realizację programu stypendium oraz termin jego zakończenia. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji stypendium do dnia 31 lipca następnego roku.