OR-2

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Organizacji i NadzoruWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Podanie danych osobowych i adresowych nie jest wymagane, ale ich brak może uniemożliwić skuteczne doręczenie żądanej informacji.
Jeżeli Wnioskodawca nie chce podać danych osobowych i adresowych, w polach oznaczonych "*" wpisuje znak "-".

DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko / nazwa podmiotu*
Adres zamieszkania / siedziba
Ulica *
Numer domu*
Numer lokalu
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Telefon*
fax
e-mail*

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie*

Formularz przyjmuje do 1400 znaków.
SPOSÓB/FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

Miejscowość* Data*