Zasady stosowania obniżek czynszu.

Obniżki czynszu są stosowane od dnia 1 czerwca 2008 r.

 

Obecnie obowiązuje Zarządzenie nr 3660/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie stosowania obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków

 

 

 

Obniżka czynszu nie dotyczy lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych i nie ma zastosowania w stosunku do stawki czynszu za zajmowanie lokali wynajętych w postępowaniach, w których stawki czynszu zostały ustalone indywidualnie.

 

Stawka czynszu po przyznaniu dodatku mieszkaniowego i przy równoczesnym zastosowaniu obniżki nie może być niższa niż stawka czynszu za lokal socjalny.

 

Obniżki czynszu udziela się najemcy na jego wniosek.

 

Uprawnionym do rozpatrywania spraw o udzielenie obniżki czynszu jest właściwy wynajmujący.

 

Wnioski o obniżkę czynszu składa się w siedzibie właściwego wynajmującego lub za pośrednictwem poczty.

 

Obniżka czynszu przyznawana jest na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Wynajmujący, na wniosek najemcy, ponownie udziela obniżki czynszu na kolejny dwunastomiesięczny okres, którego bieg rozpoczyna się nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wygaśnięcia dotychczasowej obniżki czynszu, gdy pozwala na to niski dochód najemcy.

 

Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. W sprawach dotyczących deklarowania wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie wynajmującego, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

 

Za dochód, o którym mowa powyżej, uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

a) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
b) dodatków dla sierot zupełnych,
c) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
d) dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
e) pomocy w zakresie dożywiania,
f) zasiłków pielęgnacyjnych,
g) zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
h) jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
i) dodatku mieszkaniowego,
j) dodatku energetycznego,
k) zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających   świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

 

Nie udziela się obniżki czynszu najemcy, który na dzień złożenia wniosku o obniżenie czynszu posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu (czynsz oraz opłaty niezależne od właściciela), z wyłączeniem zaległości objętych zawartym z właściwym wynajmującym i realizowanym porozumieniem lub ugodą w sprawie spłaty zaległości w ratach. Niedochowanie warunków porozumienia lub ugody jest równoznaczne z odstąpieniem od udzielonej obniżki czynszu w terminie na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło zerwanie porozumienia.

 

Wynajmujący, w razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych we wniosku, może żądać od najemcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.

 

Wynajmujący, w okresie obowiązywania obniżki ma prawo do żądania od najemcy składania deklaracji lub zaświadczeń, o których mowa powyżej.

 

Najemcy, który na żądanie wynajmującego, nie złożył deklaracji o wysokości dochodów lub nie dostarczył zaświadczenia, obniżki czynszu nie udziela się, a jeśli najemca korzysta z obniżek udzielonych wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżek po upływie terminu, w którym powinien on dostarczyć deklarację lub zaświadczenie.

 

W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

 

Wynajmujący może wnioskować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w odniesieniu do osób ubiegających się lub korzystających z obniżki czynszu.

 

Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wynajmujący ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym najemcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nie obniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.

 

Jeżeli wywiad środowiskowy nie zostanie przeprowadzony z winy najemcy, obniżki czynszu nie udziela się, a jeśli najemca korzysta z obniżki udzielonej wcześniej, odstępuje się od jej stosowania ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, zaś najemca zobowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty otrzymanego obniżenia czynszu.

 

O przyznaniu obniżki, odmowie udzielenia obniżki lub odstąpieniu od dalszego stosowania obniżki czynszu wynajmujący powiadamia najemcę na piśmie.

 

Szczegółowe informacje na temat obniżek czynszu znajdują się na stronach:

 Zarządu Budynków Komunalnych: tel. 12 616 61 85

 e-mail: obnizka.czynszow@zbk.krakow.pl

 

 Procedura ZBK udzielania obniżek wraz z załącznikami.