Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Piastowska – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2012 r.

o unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w Gazecie Wyborczej, w dniu 5 października 2012 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska"

oraz

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag.


Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) , w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XCIII/1260/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.

zawiadamiam o:

1. unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w Gazecie Wyborczej, w dniu 5 października 2012 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag. Przyczyną unieważnienia trwającego do tej pory wyłożenia jest konieczność skorygowania rysunku planu, na którym błędnie wrysowano przebieg drogi publicznej KD/D.3.

2. ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 19 listopada do 17 grudnia 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie także na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- czwartki: od 13:30 do 15:30,
- poniedziałki, wtorki, środy i piątki: od 8:00 do 10:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Piastowska" w części podlegającej wyłożeniu, zostanie przeprowadzona w dniu 6 grudnia 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .

Ponownie wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje: ustalenia dla 2 nowych terenów: KD/D.12 i KD/XR.1 a także dla „strefy zwiększonej intensywności” wyznaczonej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.5, MN.6, MN.8). Zmieniono również zasady obsługi parkingowej dla obszaru całego planu. Ponadto w tekście planu dokonano zmian w zakresie doszczegółowienia warunków zabudowy.

Wyżej wymienione zmiany nastąpiły w następujących jednostkach redakcyjnych:

§5 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret drugie i tiret trzecie,
§5 ust. 1 pkt 9, §8 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret czwarte,
§8 ust. 2 pkt 2 lit. a,
§9 ust. 5 pkt 2,
§9 ust. 5 pkt 4 lit. b,
§10 ust. 6 pkt 5,
§10 ust. 8 pkt 2,
§11 ust. 9,
§12 ust. 1 pkt 1,
§12 ust. 1 pkt 2 lit. a,
§12 ust. 1 pkt 3,
§12 ust. 4 pkt 1 lit. a, b, c,
§13 ust. 3,
§13 ust. 4 pkt 2 lit. a,
§13 ust. 4 pkt 2 lit. c,
§13 ust. 6,
§14 ust. 3,
§14 ust. 4 pkt 1 lit. a,
§14 ust. 4 pkt 1 lit. c,
§14 ust. 4 pkt 1 lit. c tiret trzecie,
§14 ust. 4 pkt 3,
§14 ust. 5, ust. 6,
§23 ust. 1 pkt 1 lit. b,
§23 ust. 1 pkt 3,
§23 ust. 6,
§23 ust. 7.

Natomiast na rysunku planu zostały wprowadzone zmiany w obszarach wskazanych w załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia, uwzględniające zmiany tekstu projektu planu, jak również zmiany w zakresie: przebiegu fragmentu nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie MN.10, fragmentu granicy pomiędzy terenami MN.9 i ZPo.2 na działce nr 384 obr. 11 Krowodrza, objęcie wschodniej części ul. Sawickiego przeznaczeniem pod tereny dróg publicznych KD/D.3.

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do ogłoszenia z granicami planu


UNIEWAŻNIONE OGŁOSZENIEM Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 R.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 października 2012 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag.

Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) , w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XCIII/1260/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 15 października do 13 listopada 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie także na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- czwartki: od 13:30 do 15:30,
- poniedziałki, wtorki, środy i piątki: od 8:00 do 10:00.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Piastowska" w części podlegającej wyłożeniu, zostanie przeprowadzona w dniu 8 listopada 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .

Ponownie wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje: ustalenia dla 2 nowych terenów: KD/D.12 i KD/XR.1 a także dla „strefy zwiększonej intensywności” wyznaczonej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.5, MN.6, MN.8). Zmieniono również zasady obsługi parkingowej dla obszaru całego planu. Ponadto w tekście planu dokonano zmian w zakresie doszczegółowienia warunków zabudowy.

Wyżej wymienione zmiany nastąpiły w następujących jednostkach redakcyjnych: §5 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret drugie i tiret trzecie, §5 ust. 1 pkt 9, §8 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret czwarte, §8 ust. 2 pkt 2 lit. a ,§9 ust. 5 pkt 2, §9 ust. 5 pkt 4 lit. b, §10 ust. 6 pkt 5, §10 ust. 8 pkt 2, §11 ust. 9, §12 ust. 1 pkt 1, §12 ust. 1 pkt 2 lit. a, §12 ust. 1 pkt 3, §12 ust. 4 pkt 1 lit. a, b, c, §13 ust. 3, §13 ust. 4 pkt 2 lit. a, §13 ust. 4 pkt 2 lit. c, §13 ust. 6, §14 ust. 3, §14 ust. 4 pkt 1 lit. a, §14 ust. 4 pkt 1 lit. c, §14 ust. 4 pkt 1 lit. c tiret trzecie, §14 ust. 4 pkt 3, §14 ust. 5, ust. 6, §23 ust. 1 pkt 1 lit. b, §23 ust. 1 pkt 3, §23 ust. 6, §23 ust. 7.

Natomiast na rysunku planu zostały wprowadzone zmiany w obszarach wskazanych w załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia, uwzględniające zmiany tekstu projektu planu, jak również zmiany w zakresie: przebiegu fragmentu nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie MN.10, fragmentu granicy pomiędzy terenami MN.9 i ZPo.2 na działce nr 384 obr. 11 Krowodrza, objęcie wschodniej części ul. Sawickiego przeznaczeniem pod tereny dróg publicznych KD/D.3.

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do ogłoszenia z obszarami zmianOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 kwietnia 2012 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XCIII/1260/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 kwietnia do 16 maja 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- czwartki: od 13:30 do 15:30,
- poniedziałki, wtorki, środy i piątki: od 8:00 do 10:00.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Piastowska" zostanie przeprowadzona w dniu 18 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Portretowa, początek o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Jozefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11 czerwca 2010 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCIII/1260/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone w zachodniej części miasta, na obszarze dzielnicy VII Zwierzyniec, wzdłuż ul. Królowej Jadwigi, pomiędzy ul. Romera i al. Focha.

Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunekdostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl .

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego
. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 6 lipca 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski do planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia wniosków i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .


strona bipPowrót do strony głównej planu