• Ustawa z dnia 9 października 2017 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

  • Ustawa z dnia 9 października 2017 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622 i poz. 1649)

  • Ustawa z dnia 18 marca 2015 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2193 i 2245)

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773)

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z 2018 r. poz. 2471)

  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. rozdz. 6 (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, poz. 55, poz. 1495, poz. 1571, poz. 1655 i poz. 1680)

  • Zarządzenie Nr 796/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.04.2019 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków