Dokument archiwalny

Mpzp Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13 sierpnia 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XCII/1232/10 z dnia 17 lutego 2010 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 23 sierpnia do 15 września 2010 r. (z wyjątkiem niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, adres: ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 1200 - 1400
środy: 1430 - 1630
soboty: 900 - 1100


Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2010 r., w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na wyżej podany adres Biura.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego "Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów" zostanie przeprowadzona w dniu 30 sierpnia 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Obrad, początek o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaną opublikowane informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na wyżej podany adres Biura.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierające sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2010 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCII/1232/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów”.

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje pas terenu dla drogi zbiorczej (dawna nazwa Trasa Nowoobozowa) łączącej ul. Kapelanka i ul. Brożka z ul. Zawiłą: trasą równoległą do ul. Lipińskiego, dalej przez skrzyżowanie ul. Magnolii z ul. Podhalańską, a następnie po śladzie ul. Obozowej i ul. Kułakowskiego do skrzyżowania z ul. Żywiecką i stąd skrótem do ul. Zawiłej.

Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunekdostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl .

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 13 kwietnia 2010 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu