Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wzgórze Św. Bronisławy II – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 lutego 2011 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXVII/1268/06 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II",

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu tego planu, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 28 czerwca 2010 r. do 26 lipca 2010 r. oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu.

- W części tekstowej ustaleń projektu planu zmiany dotyczą treści:

1) § 5 ust. 1 pkt 5) lit. a) i lit. b);
2) § 7;
3) § 8 ust. 3;
4) § 9;
5) § 11 ust. 9;
6) § 13;
7) § 14;
8) § 19;
9) § 24 ust.2.

- W części graficznej ustaleń projektu planu (rysunku planu) zmiany dotyczą terenów:

1) MN.1, MN.2 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) MNw.1 - MNw.4 -zabudowa mieszkaniowa kolonii willowej na Salwatorze;
3) Urk - obiekty sakralne oraz zespół budownictwa zabytkowego;
4) ZPp.3, ZPp.17 i ZPp.25 - parki i zieleńce - przesunięcie linii lokalizacyjnej (ZPp.3), powiększenie terenu ZPp.17 o działkę nr 448, obr. 10 Krowodrza oraz likwidacja linii lokalizacyjnej (ZPp.25);
5) ZPo.15, ZPo. 17 i ZPo.24 - ogrody i zieleń towarzysząca obiektom budowlanym - oznaczenie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (ZPo.15, ZPo.17) oraz pomniejszenie terenu ZPo.24 o działkę nr 448, obr. 10 Krowodrza.

Ponowne wyłożenie odbędzie się w dniach od 25 lutego do 25 marca 2011 r.
, (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, adres: ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 1400 - 1600,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 1030 - 1230
.

Projekt planu - w tym rysunek z oznaczonym zakresem ponownego wyłożenia - będzie dostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - w zakresie ustaleń przyjętych w wyniku wprowadzonych zmian - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2011 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na wyżej podany adres Biura.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II" - w zakresie ustaleń przyjętych w wyniku wprowadzonych zmian - zostanie przeprowadzona w dniu 9 marca 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala Obrad, początek o godz. 1400.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zostają zamieszczone informacje dotyczące:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II",
- prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia tego projektu i ww. prognozy do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2011 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na wyżej podany adres Biura.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu do ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierające sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl/
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 czerwca 2010 r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXVII/1268/06 z dnia 11 października 2006 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 28 czerwca do 26 lipca 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, adres: ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:
poniedziałki: 1430 - 1630
wtorki, środy, czwartki i piątki: 1030- 1230


Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunekdostępny również na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl/ .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2010 r., w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na wyżej podany adres Biura.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II" zostanie przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2010 r. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 1500.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2010 r. ww Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na wyżej podany adres Biura.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierające sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl/OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2009 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały nr CXVII/1268/06 z dnia 11 października 2006 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Świętej Bronisławy II".

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunekdostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl/ .

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 11 sierpnia 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz aktualne oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu