Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Kliny - Zachód II – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13 maja 2011 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr L/645/08 z dnia 10 września 2008 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zakres ponownego wyłożenia projektu planu obejmuje poniższe zmiany wynikające z wniesienia i przyjęcia poprawek zgłoszonych przez Radę Miasta Krakowa:
- likwidacja ścieżki rowerowej w terenie 2ZP (tym samym likwidacja terenu 2ZP i włączenie go do terenu 4MN);
- zmiana przeznaczenia działek o numerach: 38/8, 38/16, 38/17, 58/8, 61/7, 62/2, 65, 66, 67 i 68 obr. 69 Podgórze z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (oznaczone w projekcie planu jako tereny 4MNU, 5MNU i 6MNU);
- likwidacja części terenu 5ZP i przeznaczenie go na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone w projekcie planu jako 8MN);
- wykreślenie § 21 ust. 4 pkt 5 (likwidacja utrzymania oczka wodnego na działkach nr: 22/9, 22/10, 22/11, 24/19 i 24/20 obr. 69 Podgórze).

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24 maja do 21 czerwca 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. J. Sarego 4, w godzinach:

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00

środy: od 15:00 do 17:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Kliny - Zachód II" zostanie przeprowadzona w dniu 1 czerwca 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, sala nr 303, początek o godz. 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr L/645/08 z dnia 10 września 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny-Zachód II",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 1430 - 1630
wtorki, środy, czwartki i piątki: 800 - 1000


Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny ograniczone: od północy ul. Zawiłą i ul. J. Babińskiego, od zachodu ul. Spacerową; od południa granica biegnie skośnie do ul. Komuny Paryskiej, a od wschodu wzdłuż ul. Komuny Paryskiej.

Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficznystrona bip

Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl .
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 29 kwietnia 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2009 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr L/645/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Zachód II".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny ograniczone: od północy ul. Zawiłą i ul. J. Babińskiego, od zachodu ul. Spacerową; od południa granica biegnie skośnie do ul. Komuny Paryskiej, a od wschodu wzdłuż ul. Komuny Paryskiej.

Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznystrona bip

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 10 lutego 2009 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu