Działania innowacyjne służące polityce rozwojowej gospodarki komunalnej i transportu - projekty trwające.

 

 

  • Projekt zintegrowany LIFE  - celem projektu zintegrowanego LIFE o łącznej liczbie 62. Partnerów, którego Beneficjentem Koordynującym jest Województwo Małopolskie, jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małocolskiego. Obecnie Gmina Miejska Kraków jest jednym kluczowych Partnerów projektu zintegrowanego LIFE, który będzie realizowała do końca 2023 r.
  • INTHERWASTE - celem projektu jest tworzenie sieci miast światowego dziedzictwa z Europy w celu wymiany doświadczeń na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań Miastach Europejskiego Dziedzictwa. Rozpoczęcie projektu nastąpiło 1 kwietnia 2016 r., a jego zakończenie nastąpi w marcu 2021 r.
  • PARK4SUMP - celem projektu jest poprawa integracji polityk parkingowych miast w ramach polityk transportowych i dokumentów Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) w dążeniu do bardziej zrównoważonego systemu transportowego miasta. Działania projektu mają służyć wzrostowi świadomości oraz uzyskaniu większej akceptacji interesariuszy w kwestiach wdrażania polityki parkingowej mogącej wpływać na jakość życia w mieście.
  • HANDSHAKE - celem projektu jest przeniesienie podejścia stosowanego do planowania miejskiego oraz w zakresie szeroko rozumianego ruchu rowerowego z trzech europejskich miast (Amsterdamu, Kopenhagi, Monachium) na grunt krakowski, popartego praktycznymi wdrożeniami. Transfer wiedzy i doświadczenia z miast, które mogą pochwalić się wysokim rozwojem w zakresie ruchu rowerowego koresponduje z działaniami Krakowa, dążącego do rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji roweru jako codziennego środka transportu mieszkańców.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAWEŁ MIETECKI
Data wytworzenia:
2008-01-08
Data publikacji:
2019-05-22
Data aktualizacji:
2019-05-22