Dokument archiwalny

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap I


Wartość projektu: 36 405 900 EUR


Kwota dofinansowania: 21 479 481 EUR


Fundusz: Fundusz Spójności.


Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.


Jednostka realizująca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.


Okres realizacji: 01.06.2007 – 31.12.2010

Opis projektu:

Na projekt składają się następujące zadania:

1. Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego

Zadanie polega na budowie kanału odłączającego potok Urwisko, (zlokalizowany w Dzielnicy IX Łagiewniki w osiedlu Borek Fałęcki) od kanalizacji miejskiej Krakowa i odprowadzenie wody potoku bezpośrednio do rzeki Wilgi, (która dawniej była jego naturalnym odbiornikiem). Wody potoku nie wymagają oczyszczania przed wprowadzeniem do rzeki Wilgi. Wprowadzanie wód potoku do kanalizacji miejskiej powoduje przepełnienie kolektora ogólnospławnego zwłaszcza w czasie obfitych opadów, a tym samym pogorszenie sprawności systemu kanalizacyjnego w tym rejonie. Ponadto w okresie obfitych opadów atmosferycznych następuje zrzut nadmiaru ścieków z kolektora ogólnospławnego do rzeki Wilgi, powodując jej dodatkowe zanieczyszczenie.

2. Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie

Zadanie polega na budowie kolektora ogólnospławnego, którego celem jest przejęcie nadmiaru ścieków ogólnospławnych z przelewu burzowego na kolektorze B usytuowanego na os. Centrum E w Nowej Hucie. Obecnie w czasie intensywnych opadów, część ścieków poprzez ten przelew kierowana jest kanałem bezpośrednio na pobliskie łąki i do istniejących rowów melioracyjnych. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, skażenie cieków oraz występowanie uciążliwych odorów. Stan taki jest niepożądany tym bardziej, że tereny zalewane występują w pobliżu zabudowy miejskiej (szkoła, ośrodek zdrowia, zabudowa mieszkaniowa) oraz w rejonie użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie”.


3. Renowacja systemu kanalizacyjnego Miasta Krakowa

Zadanie polega na renowacji sieci kanalizacyjnych o długości 55.7 km. MPWiK S.A.
w Krakowie zajmuje się eksploatacją ok. 1.392 km sieci kanalizacyjnych sanitarnych i ogólnospławnych. Renowacja sieci kanalizacyjnej funkcjonującej na terenie miasta rozwiniętego urbanizacyjnie, o mocno zagęszczonej zabudowie i natężonym ruchu komunikacyjnym staje się niekwestionowaną koniecznością. Główne problemy pojawiające się w istniejących przewodach kanalizacyjnych to: nieszczelne połączenia, przerosty korzeni, sedymentacja, zamulanie, przemieszczenia rur, niedostateczna wydajność, korozja/agresywność chemiczna, pęknięcia (uszkodzenia strukturalne), zapadnięcia.

4. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach Miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta) - etap I.

Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej, położone we wschodnich, peryferyjnych rejonach Krakowa na wschód i południowy-wschód od kombinatu ISPAT Polska Stal S.A. nie są skanalizowane. Budowa kanalizacji sanitarnej w tych rejonach miasta będzie realizowana etapami z uwagi na znaczny ich obszar. Realizacja wnioskowanego zadania będzie stanowić pierwszy etap budowy systemu kanalizacji w tym rejonie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Elementy zakończone w ramach tego zadania pozwolą na dalsza rozbudowę systemu w następnych etapach, m.in. w fazie II tego projektu.

W zakresie zadania planowana jest budowa:

  • głównych kolektorów sanitarnych,
  • 5 pompowni ścieków sanitarnych,
  • układu rurociągów tłocznych, które będą zlokalizowane na terenach osiedli Branice, Chałupki Górne, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski i Wolica.


Efektem realizacji tego przedsięwzięcia będzie:
1. Ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami
2. Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków, zwłaszcza w okresie intensywnych opadów
3. Zwiększenie komfortu życia mieszkańców przez podłączenie do sieci miejskiej nowych użytkowników