Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Tyniec - Południe – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 czerwca 2010 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe" w zakresie wynikającym z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10, w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe" (druk nr 1248 po II czytaniu projektu uchwały) obejmujących:

1. zmianę w przeznaczeniu terenów dotyczących części działek nr: 308/8 i 310 obr. 78 Podgórze - z terenu rolniczego - R2 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony symbolem MN1b.

2. zmianę przebiegu trasy rowerowej z ul. Bogucianka - Janasówka na wały wiślane.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 5 lipca 2010 r. do 2 sierpnia 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
w godzinach:

- poniedziałki: 1430 - 1630
- wtorki, środy, czwartki, piątki: 830 - 1030


Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) będzie udostępniony także na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyniku wprowadzonych zmian w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian określonych powyżej.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w niniejszym ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - w zakresie wprowadzonych zmian - zostanie przeprowadzona w dniu 13 lipca 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 1430.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy - Prawo ochrony środowiska - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w zakresie wprowadzonych zmian - podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.plOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2008 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały  Rady Miasta Krakowa Nr XII/147/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe" oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu -  w dniach od 20 października do 18 listopada 2008 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki:     1430 - 1630
- wtorki, środy, czwartki, piątki:  1000 - 1200


Obszar objęty planem położony jest w zachodniej części miasta Krakowa, przy zachodniej i południowej granicy administracyjnej miasta.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2008 r. w  Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 29 października 2008 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Kupiecka, początek o godz. 1430.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.
Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy - Prawo ochrony środowiska - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 2 grudnia 2008 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 sierpnia 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XI/147/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe".

Obszar planu obejmuje tereny w południowo - zachodniej części Krakowa, w rejonie ulic Bogucianka i Wielogórskiej - graniczące z terenami miasta Skawina od południa oraz z rzeką Wisłą od zachodu. Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 2 października 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu