Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Rybitwy - Północ – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VIII/116/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ",

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu tego planu, oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu.

Ponowne wyłożenie odbędzie się w dniach od 26 kwietnia do 26 maja 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, adres: ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- środy: 14:00 - 16:00,
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00


Projekt planu będzie dostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - w zakresie ustaleń przyjętych w wyniku wprowadzonych zmian - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2011 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na wyżej podany adres Biura.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Rybitwy-Północ" - w zakresie ustaleń przyjętych w wyniku wprowadzonych zmian - zostanie przeprowadzona w dniu 19 maja 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Obrad, początek o godz. 15:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zostaną zamieszczone informacje dotyczące:
- o projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ",
- o prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia tego projektu i ww. prognozy do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2011 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na wyżej podany adres Biura.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu do ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierające sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl .OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20 listopada 2009 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa nr VIII/116/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 30 listopada 2009 r. do 30 grudnia 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dnia 24 grudnia 2009 r.), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:30 - 16:30,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00


Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny leżące pomiędzy osią rzeki Wisły a ciągiem ulic Surzyckiego, Rybitwy, Botewa, ograniczony planowanymi trasami - Nowohucką i Ciepłowniczą.

Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunekdostępny również na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 9 grudnia 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 sierpnia 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr VIII/116/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Północ".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny leżące pomiędzy osią rzeki Wisły a ciągiem ulic Surzyckiego, Rybitwy, Botewa, ograniczony planowanymi trasami - Nowohucką i Ciepłowniczą.

Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 18 września 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu