Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Osiedle Łokietka - Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 1 kwietnia 2011 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr VII/97/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

1) Zmianę przeznaczenia terenu 1P/U (obecnie 1U2).
2) Zmianę przeznaczenia terenu 1U2 (obecnie 1ZF1).
3) Zmianę przeznaczenia części terenu 1ZF1 (obecnie 12R).
4) Zmianę zasięgu terenu 1MN4 (obecnie 1MN4) poprzez włączenie do tego terenu działki bezpośrednio przylegającej nr 784, obr 33.
5) Zmianę przeznaczenia terenu 3KU (obecnie 7R).
6) Zmianę przeznaczenia części działki nr 2 obr. 25 z terenu rolnego 6R na teren zieleni fortecznej (obecnie 2ZF1).
7) Zmianę nieprzekraczalnych linii zabudowy w obrębie terenu 4MW (obecnie 4MW).
8) Zmianę przeznaczenia części terenu 26 MN4 (obecnie 19MU2).
9) Zmianę przeznaczenia części terenu 2MN3 (obecnie 4MU2).
10) Zmianę przeznaczenia terenu 9R (obecnie włączone do terenu 25MN4).
11) Zmianę przeznaczenia części terenu 7R (obecnie 10MN3).
12) Zmianę przeznaczenia części terenu 5MN3 (obecnie 18MU1).
13) Zmianę przeznaczenia części terenu 6 MN1 (obecnie 20MU2).
14) Zmianę przeznaczenia części terenu 28MN4 (obecnie 17MU2 i 18MU2).
15) Zmianę przeznaczenia terenu 2 ZP (obecnie 8 MN4).
16) Zmianę geometrii skrzyżowania ul. Paszkowskiego i Kaczorówka.
17) Likwidację odcinka drogi 3KDD i zmianę przebiegu pozostałych odcinków drogi 3KDD (obecnie 3KDD) i związaną z tym zmianę obsługi komunikacyjnej terenów: 4 MU1 (obecnie 4 MU1), 5 MN4 (obecnie 4 MN4), 5 MN4 (obecnie 3 MN4), 4 MN4 (obecnie 4MN4), 4 MN4 (obecnie 6 MN4), 3 MN4 (obecnie 3 MN4), 3 MN4 (obecnie 6 MN4).
18) Skrócenie odgałęzienia drogi 3KDD i związaną z tym zmianę obsługi komunikacyjnej terenów 9 MU1, (obecnie 9 MU1), 1 MN2 (obecnie 1 MN2), 22 MN4 (obecnie 22 MN4).
19) Likwidację odcinka drogi 6KDD pomiędzy ul Paszkowskiego i ul. Pękowicką i wyznaczenie drogi wewnętrznej (obecnie 6KDW1) - i związaną z tym zmianę obsługi komunikacyjnej terenów 3 MU2 (obecnie 3 MU2), 4 MU2 (obecnie 3 MU2), 8 MN4 (obecnie 8MN4), 2 ZP (obecnie 8MN4), 1 UP (obecnie 1 UP).
20) Zastąpienie odcinków projektowanej drogi 8KDD dwoma sięgaczami (obecnie 8KDD, 9KDD) i związaną z tym zmianę obsługi komunikacyjnej terenów - 11MU1 (obecnie 11MU1), 5MU2 (obecnie 5MU2), 7MN4 (obecnie 7MN4), 9MN4 (obecnie 7MN4), 3U1 (obecnie 3U1), 10MN4 (obecnie 7MN4).
21) Likwidację odcinków projektowanej drogi 10KDD i zmianę obsługi komunikacyjnej terenów pomiędzy ulicami Na Mostkach, Gryczaną, Gospodarską, Pękowicką.
22) Likwidację projektowanej drogi 3KDW1, i zmianę obsługi komunikacyjnej terenów 17 MU2 (obecnie 21 MU2), 11 MN4 (obecnie 11 MN4), 1 ZP/US (obecnie 1ZP/US).
23) Likwidację projektowanej drogi 3KDW2, i związaną z tym zmianę obsługi komunikacyjnej terenów 10 MN4 (obecnie 7 MN4), 9 MN4 (obecnie 7 MN4).
24) Likwidację drogi 6KDW 1 i zmianę obsługi komunikacyjnej terenów 6 MU1 (obecnie 6 MU1), 4 MN4 (obecnie 4MN4), 1MW (obecnie 1MW).
25) Skrócenie zasięgu drogi 4KDW1 (obecnie 4KDW1) - związaną z tym zmianę obsługi komunikacyjnej terenów 3 MN3 (obecnie 3 MN3).
26) Zmianę nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż odcinków ul. Łokietka (dotyczy terenów 1MU2 (obecnie 1MU2), 1MN4 (obecnie 1MN4), 7MN1 (obecnie 7MN1).
27) Zmianę przeznaczenia terenu 5KX (obecnie 2KDX).
28) Likwidację drogi 7 KDW2 i związana z tym zmiana obsługi komunikacyjnej terenów 16 MN4, 17 MN4 (obecnie 16 MN4).
29) Zmianę przebiegu odcinka drogi 11KDD i związaną z tym zmianę obsługi komunikacyjnej terenów 20MN4 (obecnie 20MN4 oraz 16MN4), 15MU2 (obecnie 15MU2), 17 MN4 (obecnie 16 MN4).

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 14 kwietnia do 18 maja 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz 22 kwietnia i 2 maja) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: 1400 - 1600
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 800 - 1000.


Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniona będzie również na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl/ .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanej części projektu planu miejscowego obszaru "Osiedle Łokietka" zostanie przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl/OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa nr VII/97/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 1430 - 1630

- wtorki, środy, czwartki i piątki: 1000 - 1200.

Obszar sporządzanego planu położony jest w północnej części Krakowa, w dzielnicy IV Prądnik Biały i obejmuje swym zasięgiem obszar położony pomiędzy osiedlem Prądnik Biały a granicą Krakowa z Gminami Zielonki i Wielka Wieś. Granice planu wyznaczają: od strony północnej - granica administracyjna miasta Krakowa, od strony wschodniej - granica administracyjna miasta Krakowa, od strony południowej - granice działek położonych wzdłuż ulicy Orlich Gniazd, od strony zachodniej - granica przebiega wzdłuż terenów mieszkaniowych osiedla Łokietka.

Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 6 maja 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka i Sala im. J. Lea, początek o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20 lipca 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr VII/97/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone w północno-zachodniej części miasta, w granicy dzielnicy IV - Prądnik Biały. Od wschodu i północy przylega do granicy miasta, sąsiaduje z terenami gminy Zielonki.

Szczegółowe granice obszaru określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 28 sierpnia 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu