Dokument archiwalny

Mpzp obszaru u zbiegu ulic Sierpowej... - Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 2 lutego 2007 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Sierpowej, Cichociemnych AK, Al. Pokoju, centrum handlowego M1.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały NR CXIX/1285/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Sierpowej, Cichociemnych AK, Al. Pokoju, centrum handlowego M1.

Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie  w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 12 marca 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu