BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

OTWARTY KONKURS OFERT 2020 (KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY)

 

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa

 

jednostka realizująca:

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 

na podstawie art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1,2,3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020” na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365, z późn. zm.), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:


Łącznie: 500 000,00 zł

 

Obszar - Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią 400 000,00 zł
Obszar - Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki

Obszar - Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa

Obszar - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/ Przeciwdziałanie narkomanii 100 000,00 zł

 

 

 

Zasady powierzenia realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i przekazania środków finansowych:

1. Do złożenia ofert w konkursie uzupełniającym uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r., w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

3. Do oferty dołącza się:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

3) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę

o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

5) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie

z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;

6) oświadczenie, że podmiot składający ofertę poinformował osoby wchodzące w skład personelu wskazanego w ofercie o przekazaniu ich danych osobowych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz zapoznał ich z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 10 do ogłoszenia;

7) oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem, w którym realizowane będzie zadanie.

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne

z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.

7. Komisja Konkursowa proponuje wysokość środków finansowych w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punków, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.

8. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.

9. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.

10. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta Krakowa może być przyznana tylko jedna kwota na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

11. W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym

w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

12. W przypadku, gdy Oferent otrzyma środki finansowe w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków

i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

13. Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

14. Od wyników konkursu uzupełniającego można odwołać się do Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Prezydent w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

1) Powierzyć realizację zadania,

2) Zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez Oferenta powierzy mu realizację zadania,

3) Podtrzymać decyzję o nie powierzaniu zadania Oferentowi.

15. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.

16. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

17. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w celu dokonania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu, zgodnie z pkt. 12 ogłoszenia, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

18. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych środków finansowych.

19. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 16.

20. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.

21. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Termin i warunki realizacji zadań:

 

 

Obszar Termin realizacji zadania Warunki realizacji zadania

Kluby abstynenta oraz inne formy działań

pomocowych poza terapią

01.10. - 31.12.2020 r.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny, mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków

Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki 01.10. - 31.12.2020 r.

Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców Krakowa lub wybranej grupy docelowej – z wyłączeniem organizacji konferencji.

Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie

wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym

na terenie Krakowa

01.10. - 31.12.2020 r.

Realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) i selektywnym (dla grup zwiększonego ryzyka) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym na terenie Gminy Miejskiej Kraków – poza szkołami.

Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/

Przeciwdziałanie narkomanii

01.10. - 31.12.2020 r.

Wdrażanie projektów profilaktyczno-interwencyjnych, skierowanych do osób eksperymentujących z różnymi środkami psychoaktywnymi (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód) – poza szkołami. Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów interwencyjno-pomocowych, skierowanych do osób przyjmujących narkotyki, ze szczególnym uwzględnieniem działań, mających na celu poprawę jakości życia i wsparcie procesu readaptacji tych osób oraz redukcję szkód społecznych i zdrowotnych spowodowanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (poza terapią).

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00. Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie wyłącznie w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,

ul. Rozrywka 1, pok. 5 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert (konkursu uzupełniającego).

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty w terminie do 45 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

b) złożenie oferty po terminie,

c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,

d) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu,

e) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

g) złożenie oferty przez organizacje, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

h) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,

i) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS); w przypadku zmian osobowych w reprezentacji oferenta nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

3. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja Konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

6. Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

7. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym,

b) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, będzie realizować zadanie publiczne,

d) planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,

e) planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Wpływ liczby otrzymanych punków na wysokość przyznanych środków finansowych określa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

9. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

10. Środki finansowe udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

11. Otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ogłasza nabór do pracy w Komisji Konkursowej:

1. W celu dokonania oceny ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020” ogłasza się nabór do Komisji Konkursowej.

2. Komisja Konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert (konkursu uzupełniającego) na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

a) przewodniczący komisji - przedstawiciel Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. W przypadku jego nieobecności, przewodniczący wskazuje zastępcę spośród składu Komisji.

b) do trzech przedstawicieli Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, spośród których wybierany jest zastępca przewodniczącego;

c) jeden przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,

d) do dwóch osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, przy czym Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac Komisji Konkursowej przewodniczący Komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorące udział w konkursie.

6. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w drodze zarządzenia.

7. Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wybiera do Komisji przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert (konkurs uzupełniający).

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

b) nie reprezentują podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie,

c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

d) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,

e) oświadczają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia,

f) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,

g) dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach Komisji Konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do niniejszego ogłoszenia.

9. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 18 sierpnia 2020 roku o godz. 13.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, pok. 5.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert (konkursu uzupełniającego) można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w sali obsługi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 lub pod numerem tel. 12 411 41 21.

 

Regulamin współpracy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym dotyczący realizacji zadań z zakresu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020” stanowi załącznik nr 9 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Załączniki: