SYSTEM DARMOWEGO PORADNICTWA NA TERENIE KRAKOWA
[zmiany od 1 stycznia 2020 roku]

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna teraz także dla drobnych przedsiębiorców

 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, mogą teraz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

 

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z bezpłatnej pomocy prawnej związanej z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą może skorzystać drobny przedsiębiorca. By uzyskać to wsparcie, przedsiębiorca musi skontaktować się z Infolinią i umówić termin porady, a następnie przesłać na wskazane poniżej adresy mailowe skany lub zdjęcia własnoręcznie podpisanego wniosku o udzielenie porady prawnej, który dostępny jest na stronie: DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 


Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja – telefonicznie od 16 marca

 

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Krakowie od 16 marca 2020 r., zamknięte są do odwołania.


Dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej został wdrożony system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu skorzystania z TELEFONICZNEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, zaineresowana osoba proszona jest o kontakt z INFOLINIĄ pod numerem: 796 420 474


Jak skorzystać z TELEFONICZNEJ NIEDPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI?

 1. ustal termin porady telefonicznej dzwoniąc pod numer: 796 420 474 (rejestracja w godz. 9:30-17:00);
 2. podczas rozmowy telefonicznej wybierz punkt najbliżej Twojego miejsca zamieszkania;
 3. na jeden z wybranych poniżej adresów, prześlij skan lub zdjęcie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej:  
 1. czekaj na telefon z Punktu w wyznaczonej godzinie porady telefonicznej, UWAGA: prawnik będzie do Ciebie dzwonił tylko pod warunkiem przesłania ww. wniosku;
 2. możesz przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod numerem: 796 420 474, na adres e-mail: dorota.kwapisz@um.krakow.pl, bartlomiej.sulik@um.krakow.pl lub listownie na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon. Szczegółowe informacje pod numerem 796 420 474.

 

Wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - dostępny jest na stronie: DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 


 

System darmowego poradnictwa na terenie Krakowa obejmuje:

- nieodpłatną pomoc prawną

- nieodpłatną mediację

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie sposobu rozwiązania przedstawionego problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, ze stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

DLA KOGO?


Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Krakowa, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

 

JAK UZYSKAĆ PORADĘ?

 • ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 796 420 474 (rejestracja w godz. 9:30-17:00)
 • zgłoś się w wyznaczonym terminie do wybranego podczas rejestracji punktu,
 • wypełnij oświadczenie,
 • uzyskaj poradę,
 • wypełnij kartę pomocy wraz z osobą udzielającą porady,
 • anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu.

 

GDZIE I KIEDY?


W 2020 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne mediacje na terenie Krakowa udzielane będą według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach:

 

LOKALIZACJA 31 PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2020 R.


Numer punktu

Nazwa jednostki udostępniającej lokai i usytuowanie lokalu

Podmiot prowadzący

Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rodzaj świadczonej usługi

1.

UMK

os. Centrum C 10 (pokój nr 4)

OIRP

pon.- pt.

godz. 7.30-11.30

 

NPP

2.

pon.- pt.

godz. 12.00-16.00

3.

pon.- pt.

godz. 16.30-20.30

4.

MOPS

ul. Rzeźnicza 2 (pokój nr 28)

ORA

pon.- pt.

godz. 15.30-19.30

NPP

5.

MOPS

ul. Józefińska 14

(pokój nr 003)

pon.- pt.

godz. 16.00-20.00

6.

DPS

ul. Krakowska 55 (wejście od  ul. Krakowskiej  53, parter)

pon.- pt.

godz. 15.30-19.30

7.

DPS

ul. Helclów 2 (pokój nr 10)

pon.- pt.

godz. 16.00-20.00

8.

MDDPS

ul. Sas-Zubrzyckiego 10

(dom nr 1 „Socius”)

pon.- pt.

godz. 11.00-15.00

9.

UMK

Al. Powstania Warszawskiego 10

(pokój nr 49)

OIRP

pon.- pt.

godz. 16.00-20.00

 

NPP

10.

UMK

ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)

OIRP

pon.- pt.

godz. 7.30-11.30

 

NPP

11.

ORA

pon.- pt.

godz. 12.00-16.00

 

NPP

12.

CKP

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (pokój 17)

pon.- pt.

godz. 10.00-14.00

13.

pon.- pt.

godz. 14.00-18.00

14.

UMK

Plac Wszystkich Świętych 3-4

(pokój nr 6)

OIRP

pon.- pt.

godz. 16.00-20.00

 

 

NPP

15.

MOPS

ul. Na Kozłówce 27 (pokój nr 2a)

pon.- pt.

godz. 15.30-19.30

16.

UMK

os. Zgody 2 (pokój nr 22)

pon.- pt.

godz. 16.00-20.00

17.

Urząd Miasta Krakowa
Ulica Sarego 4

(pokój nr 12a)

 

 

 

OIRP

 

pon. – pt.

godz.7.30-11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP

18.

pon. – pt.

godz. 12.00-16.00

19.

pon. – pt.

godz. 16.00-20.00

 

20.

 

Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielopole  17a(pokój nr 5, POM)

pon. – pt.

godz. 16.00-20.00

 

21. 

Urząd Miasta Krakowa
os. Zgody 2(pokój nr 25)

 

 

 

 

 

 

ORA

pon. – pt.

godz. 16.00-20.00

 

22.

Urząd Miasta Krakowa
Plac Na Stawach 1

(sala konferencyjna)

pon. – pt.

godz. 16.00-20.00

 

23.

Urząd Miasta Krakowa
ul. Wielicka 28a (pokój

nr 15)

pon. – pt.

godz. 16.00-20.00

 

24.

Urząd Miasta Krakowa
Rynek Podgórski 1(pokój nr 6)

pon. – pt.

godz. 16.00-20.00

 

25.

Urząd Miasta Krakowa
ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)

pon. – pt.

godz. 16.00-20.00

26.

 


Zarząd Budynków Komunalnych

ul. Czerwieńskiego 16

(pokój nr 32)

 

 

pon. – pt.

godz. 10.00-14.00

27.

 

 

 

 

 

OIRP

 

pon. – pt.

godz. 14.30-18.30

 

28.

 

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Rynek Podgórski 4/2a

 

pon. – pt.

godz. 7.30-11.30

 

29.

pon. – pt.

godz. 12.00-16.00

 

30.

 

 

 

Urząd Miasta Krakowa
ul. Dekerta 24

Pokój parter, pok. 12 zona B

 

 

 

 

ORA

pon.

godz. 7.30-11.30

MEDIACJE

wt.

godz. 7.30-11.30

 

 

MEDIACJE

śr.

godz. 7.30-11.30

 

 

NPP

czw.

godz. 7.30-11.30

 

 

NPP

pt.

godz. 7.30-11.30

 

 

NPP

31.

 

 

 

 

 

OIRP

pon.

godz. 12.00-16.00

 

NPP

wt.

godz. 12.00-16.00

 

 

NPP

śr.

godz. 12.00-16.00

 

 

NPP

czw.

godz. 12.00-16.00

 

 

MEDIACJE

pt.

godz. 12.00-16.00

 

 

MEDIACJE