PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, poz. 730 i poz. 2020) oraz uchwały Nr XXIX/736/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020 (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 8288)

OGŁASZA

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK 2020

dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny

rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Termin składania wniosków: od 13 grudnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. (do godz. 15.30).

Miejsce składania wniosków: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pokój nr 8 sekretariat.

 

Wysokość udzielanej dotacji w 2020 r. przez Gminę Miejską Kraków wynosi:

1) na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, lub dziennego opiekuna - 1,70 zł (słownie: jeden złoty 70/100) za godzinę opieki;

2) na każde dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, lub dziennego opiekuna - 2,40 zł (słownie: dwa złote 40/100) za godzinę opieki.

Dotacja udzielana jest maksymalnie do 10 godzin opieki dziennie.

Szczegółowe warunki, zasady udzielania oraz rozliczania dotacji określa wzór umowy dotacyjnej.

Dotacja udzielana jest pod warunkiem złożenia, przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w formie papierowej, terminie i miejscu określonym niniejszym ogłoszeniu „Wniosku o udzielnie dotacji na rok 2020”.

Wnioski o udzielenie dotacji na rok 2020 złożone przez podmiot nieuprawniony, na niewłaściwym formularzu, w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu ich składania, pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku, gdy łączna wysokość wnioskowanych kwot dotacji przekroczy wysokość środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta Krakowa na 2020 r., Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość podpisania umów dotacyjnych na okres krótszy niż okres udzielania dotacji. W takim przypadku okres obowiązywania umów będzie następnie przedłużany w drodze stosownych aneksów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokoje nr 15 i 18, tel. 12 616-92-84, 12 616-92-27.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi podstawy do roszczeń względem Gminy Miejskiej Kraków.

 

  

wzór wniosku o udzielenie dotacji na rok 2020

wzór umowy o udzielenie dotacji na rok 2020