Dokument archiwalny

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert

 

 na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  

złożonych w roku 2019 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego na realizację zadania publicznego pt. Wydanie Almanachu 2019 w ramach XXIV Festiwalu Międzynarodowych Spotkań Artystyczno - Literackich pn. Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 28 sierpnia 2019 r.