Dokument archiwalny

Wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15

16 czerwca 2019 r.


 

DZIELNICOWA KOMISJA WYBORCZA DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

OS. NA STOKU 15, 31-703 KRAKÓW


 

Skład komisji:

 

Przewodniczący Komisji: Iwona Olejak

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Ewa Bajołek

 

Sekretarz Komisji: Katarzyna Skóra

 

Członek Komisji: Marek Kurzydło

 

Członek Komisji: Andrzej Karol Mazur


Członek komisji: Robert Wiśniewski

 

Członek komisji: Iwona Wójcik

 

Do zadań dzielnicowej komisji wyborczej należy:

 

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze i udzielanie im w miarę potrzeb wyjaśnień,

 

2) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych,

 

3) rejestrowanie kandydatów,

 

4) wydawanie zaświadczeń mężom zaufania,

 

5) ustalanie wyników wyborów do Rady i podawanie ich do wiadomości publicznej,

 

6) przekazywanie protokołów ustalenia wyników wyborów wraz z załącznikami Miejskiemu Komisarzowi Wyborczemu,

 

7) wydawanie zaświadczeń o wyborze,

 

8) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów Ordynacji.