PARK4SUMP

Nazwa przedsięwzięcia:

PARK4SUMP - strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies (strategiczna integracja innowacyjnego zarządzania parkowaniem z politykami zrównoważonej mobilności miejskiej).

 

Kontrakt:

Nr: 769072 - H2020-MG-2016-2017/H2020-MG-2017-Two-Stages

 

Źródło finansowania:

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) – Program Horyzont 2020 Komisji Europejskiej

 

Jednostka Realizująca:

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

 

Miejsce realizacji:

Gmina Miejska Kraków

 

Partnerzy Projektu:

1. MOBIEL 21 VZW (M21) – Koordynator

2. GMINA MIEJSKA KRAKÓW (Polska)

3. DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK GGMBH (DIFU)

4. FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET - Austrian Mobility Research FGM -AMOR Gemeinnutzige GMBH (FGM-AMOR),

5. EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY (NAPIER),

6. ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (I.S.I.S) -SOCIETA'COOPERATIVA (ISINNOVA)

7. POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE (POLIS)

8. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (Vitoria Gasteiz),

9. GEMEENTE ROTTERDAM (ROTTERDAM),

10. STADT FREIBURG (STADT FREIBURG),

11. TRONDHEIM KOMMUNE (Trondheim),

12. STAD SINT-NIKLAAS (SINT-NIKLAAS)

13. MUNICIPIUL SLATINA (Slatina),

14. TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST EAD (Sofia UMC),

15. TALLINNA LINN (TALLINNA LINN)

16. GRAD ZADAR (CITY OF ZADAR)

17. BASHKIA SHKODER (Bashkia Shkoder),

18. LISBOA E-NOVA - AGENCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DE LISBOA (LISBOA ENOVA)

19. GDANSK MIASTO NA PRAWACH POWIATU (GZDiZ),

20. COMMUNE DE LA ROCHELLE (LA ROCHELLE),

21. COMUNE DI REGGIO EMILIA (CRE)

 

Data rozpoczęcia:

1 września 2018 r.

 

Data zakończenia:

28 lutego 2022 r.

 

Wartość Przedsięwzięcia (budżet GMK):

85,625.00 EURO

 

Udział środków zewnętrznych:

85,625.00 EURO / 100 %

 

Krótki opis przedsięwzięcia:

Projekt PARK4SUMP – Ogólnym celem projektu jest poprawa integracji polityk parkingowych miast w ramach polityk transportowych i dokumentów Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) w dążeniu do bardziej zrównoważonego systemu transportowego miasta. Działania projektu mają służyć wzrostowi świadomości oraz uzyskaniu większej akceptacji interesariuszy w kwestiach wdrażania polityki parkingowej mogącej wpływać na jakość życia w mieście. Projekt służyć będzie też budowie potencjału i poprawie współpracy między miastami, przełamywaniu barier w implementacji ww. polityk oraz stymulowaniu dalszych innowacji w zarządzaniu parkowaniem. Innymi ważnymi zadaniami projektu są: lepsze zarządzanie wpływami ze Stref Płatnego Parkowania, integracja polityki parkingowej w ramach dokumentów SUMP, uwalnianie przestrzeni publicznych i redukcja ilości podróży samochodowych przy jednoczesnej poprawie warunków dla transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego.

 

Projekt został podzielony na 8 pakietów roboczych:

WP1 Zarządzanie Projektem

WP2 Analizy i oceny

WP3 Koncepcje i innowacje

WP4 Budowanie potencjału

WP5 Wdrożenia

WP6 Komunikacja I rozpowszechnianie

WP7 Monitorowanie i ewaluacja

WP8 Wymogi etyczne

 

Główne zadania projektu w Krakowie:

• Zarządzanie parkowaniem (Redukcja miejsc postojowych (na chodnikach), wzrost liczby płatnych miejsc postojowych w SPP, uruchomienie i promocja parkingów Park & Ride, zamiana miejsc parkingowych w centrum na stojaki rowerowe, wdrożenie elastycznych stawek za parkowanie w SPP w zależności od podstrefy, testowanie limitów czasu parkowania w SPP w wybranych obszarach)

• Standardy parkingowe (Redukcja standardów parkingowych dla dużych generatorów ruchu (np. hipermarkety))

• Egzekwowanie przepisów (Poprawa egzekucji przepisów parkingowych (problem parkowania w strefie poza miejscami oznaczonymi)

• Rozwiązania techniczne (Testowanie nowych rozwiązań w zakresie kontroli parkowania (digitalizacja))

 

Strona internetowa projektu:

https://park4sump.eu/

 

 

Ulotka projektu