Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz 317 i 1356), jednostka samorządu terytorialnego sporządza co 36 miesięcy analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy swiadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.

 

Analiza obejmuje w szczególności:

 

  • analizę finansowo - ekonomiczną,
  • oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
  • analizę społeczno - ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

Sporządzony dokument poddawany jest konsultacjom społecznym na zasadach określonych w dziale III w rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999) a następnie przekazywany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw energii.

 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy wynik analizy kosztów i korzyści warunkuje konieczność inwestowania Gminy w tabor bezemisyjny w celu osiągnięcia określonego poziomu udziału autobusów elektrycznych.

 

 

Rok sporządzenia: 2018