Podatek od nieruchomości  

(przejdź do stawek na rok 2020 w Krakowskim Portalu Podatnika)

(przejdź do formularzy na rok 2020 w Krakowskim Portalu Podatnika)

 

baner KPP

Krakowski Portal Podatnika - źródło informacji o podatkach i opłatach lokalnych, w tym również - po zalogowaniu - dostęp do danych indywidualnych.

 

W 2019 r. stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

 

1) od gruntów:

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,

b. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni,

c. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

d. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,

e. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni,

f. pozostałych - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a. mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2013 r. poz. 1973 z późn. zm.) - 11,55 zł od 1 m2 powierzchni,

d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 6,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

g. związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 1428) - 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

h. zajętych na prowadzenie stołówek szkolnych w budynkach szkół – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

i. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

j. pozostałych - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3) od budowli:

a. 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b. stadionów sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową - 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Formularze na rok 2019 dla podatników, którzy nabyli nieruchomości po 1 lipca 2019 roku (przejdź do formularzy na rok 2020 w Krakowskim Portalu Podatnika)

dla osób fizycznych:

IN-1 z załącznikami - wersja aktywna

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

dla osób prawnych:

DN-1 z załącznikami - wersja aktywna

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

 

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.

Formularze aktywne na rok 2019

dla osób fizycznych (3 formularze w osobnych plikach xls):

* IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych

* IN-2 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych niezwiązanych i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

* IN-A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych

dla osób prawnych (4 formularze w jednym pliku xls):

* DN Deklaracja na podatek od nieruchomości

* DN-A Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu podatnika

* DN-B Informacja o gruntach, budynkach i budowlach zwolnionych z opodatkowania

* DN-C Informacje dotyczące budowli będących w posiadaniu podatnika

 

dla użytkowników OpenOffice (formularze w pliku ods)

 

 

Formularze na rok 2019 do wydruku

dla osób fizycznych:

* IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych

* IN-2 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych niezwiązanych i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

* IN-A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych

dla osób prawnych:

* DN Deklaracja na podatek od nieruchomości

* DN-A Informacje dotyczące gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu podatnika

* DN-B Informacja o gruntach, budynkach i budowlach zwolnionych z opodatkowania

* DN-C Informacje dotyczące budowli będących w posiadaniu podatnika

 

  

Informacje dotyczące warunków uzyskania pomocy de minimis

Oświadczenie – pomoc de minimis

Formularz de minimis aktywny

Formularz de minimis do wydruku

Instrukcja wypełniania formularza de minimis

 

 

Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

 

 

Ulgi i zwolnienia

Podstawa prawna

  

 

Podatek od nieruchomości w roku 2018

Podatek od nieruchomości w roku 2017

Podatek od nieruchomości w roku 2016

Podatek od nieruchomości w roku 2015

Podatek od nieruchomości w roku 2014

Podatek od nieruchomości w roku 2013