Dokument archiwalny

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

2 GRUDNIA 2018 R.


 

 

INFORMACJE DLA CZŁONKÓW DZIELNICOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


SKŁADY DZIELNICOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (patrz: Zarządzenie Nr 27/2018 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 30 listopada 2018 r.)

 

 

1. Kto może zostać powołany na członka Dzielnicowej Komisji Wyborczej

 

W skład komisji wyborczych mogą być powołane osoby stale zamieszkujące na obszarze Miasta, co do których nie zaistniały przesłanki wskazane w § 84 ust. 2 Statutów Dzielnic I-XVIII, tj. osoba nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może być mężem zaufania osoby kandydującej do danej Rady; dla potwierdzenia tego składa oświadczenie.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może kandydować na członka Rady i traci członkostwo w komisji wyborczej od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na członka Rady w danej Dzielnicy.

 

Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo w komisji od chwili zarejestrowania zgłoszenia kandydatury na członka Rady w danej Dzielnicy osoby będącej w stosunku do niej: zstępnym, wstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego.

 

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

 2. SZKOLENIE DLA DZIELNICOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ZAKRESIE REJESTRACJI KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD DZIELNIC:

 

Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich członków Dzielnicowych Komisji Wyborczych (dla 18 komisji DKW od nr I do nr XVIII) odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miasta Krakowa, Rynek Pogórski 1, w sali obrad im. F. Maryewskiego w godz. 15.30-17.30.

 

Prosimy o przybycie na szkolenie wszystkie osoby powołane do składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

 

Członkowie Dzielnicowych Komisji Wyborczych zostaną poinformowani o terminie szkolenia sms-em (lub e-mailem albo telefonicznie).
3. SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW DZIELNICOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNIACH 16, 19, 20 LISTOPADA 2018 R.


Pobierz plik pdf: HARMONOGRAM SZKOLEŃ
4. WYPŁATA DIET DLA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH


Uruchomienie wypłat diet dla członków komisji wyborczych do Rad Dzielnic przewiduje się od dnia 19 grudnia 2018 r. W tym dniu powinny zostać przekazane przelewy na wskazane rachunki bankowe oraz uruchomiona zostanie wypłata gotówkowa, która będzie realizowana w punktach kasowych oddziałów banku PKO Bank Polski S.A. w terminie od 19 grudnia 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. (wykaz punktów kasowych Banku PKO).