Dokument archiwalny

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

2 GRUDNIA 2018 R.


 

 

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

 

1. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Informacje w zakresie możliwości wzięcia udziału w wyborach przez osoby niepełnosprawne udzielane są pod numerem telefonu: 12 616 13 54.

 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba niepełnosprawna udzielająca pełnomocnictwa, wpisana na listę wyborców w Gminie Miejskiej Kraków (stale zamieszkująca na obszarze działania danej Rady), składa wniosek do Miejskiego Komisarza Wyborczego najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 r.

 

Dotyczy osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj.:

- o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- o całkowitej niezdolności do pracy,

- orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

- orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

- osoby o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,

oraz

- osób, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 75 lat.

 

Pełnomocnikiem może być osoba stale zamieszkująca na terenie Miasta, która:

- nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

- ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Pełnomocnikiem nie może być:

- Miejski Komisarz Wyborczy,

- osoba wchodząca w skład Komisji Odwoławczej, dzielnicowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych.

 

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Miejskim Komisarzem Wyborczym lub upoważnionym przez niego członkiem właściwej terytorialnie dzielnicowej komisji wyborczej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (z podaniem imienia /imion/ i nazwiska, adresu zamieszkania oraz imienia /imion/ i nazwiska osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania),

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat).

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej udzielającej pełnomocnictwa.

 

Formularze wniosku o udzielenie pełnomocnictwa oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa są dostępne w formie elektronicznej (poniżej) oraz na Dziennikach Podawczych we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, gdzie również są one przyjmowane.

 

Formularz 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach do Rad Dzielnic  [ POBIERZ PLIK PDF ]

 

Formularz 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Rad Dzielnic  [ POBIERZ PLIK PDF ]

 

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 listopada 2018 r. stosownego oświadczenia Miejskiemu Komisarzowi Wyborczemu lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

 

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

 

 

 

 

2. TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KOMISJI WYBORCZYCH W DNIU 2 GRUDNIA 2018 R.

 

Osoby niepełnosprawne i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów do Rad Dzielnic - 2 grudnia 2018 r.

 

Zapisy będą przyjmowane w poniższych terminach:

 

1) od poniedziałku 26 listopada 2018 r. do piątku 30 listopada 2018 r. w godz. 8.00-15.00 pod numerem telefonu: 12 616 51 46, 12 616 50 75,

 

2) w sobotę 1 grudnia 2018 r. w godz. 9.00-14.00 pod numerem telefonu: 12 616 51 46, 12 616 50 75,

 

3) w dniu głosowania, tj. w niedzielę 2 grudnia 2018 r. w godz. 7.00-20.00 pod numerami telefonów: 12 616 51 46, 12 616 50 75.